Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat daarvoor zelfs geen volle 4 millioen noodig waren, niet onvoordeeliger zou zijn dan de aankoop voor 6 millioen. Het te besteden kapitaal zou dan 2 millioen lager zijn, maar de opbrengst zou zeker de helft geringer worden, daar de bestaande lyn een aanzienlijk deel, waarschijnlijk meer dan de helft van het verkeer zou behouden.

Niet aleen om financiële redenen, maar ook op andere gronden is de bekrachtiging van de overeenkomst zeer aan te bevelen. Het groote bezwaar, gelegen in de exploitatie van de korte havenlijn, wanneer die door een 58 k. M. langen particulieren spoorweg van de overige Staatsfynen in West-Java is afgescheiden, is op andere wijze niet te ontgaan. De exploitatie van de havenlyn zou, wat het personeel en wat het materieel betreft, zeer kostbaar en in alle opzigten nadeelig voor de dienst zijn. Al kon de havenlü'n aan de Spoorwegmaatschappij worden overgedragen, dan zouden de moeü'elü'kneden slechts worden verplaatst, daar de exploitatie van den spoorweg dan weder in conflict zou komen met de exploitatie van de haven.

Er is echter een alles afdoende reden waarom de expliotatie-van de havenlyn niet aan de Spoorwegmaatschappü' kan worden overgedragen. Van de zyde der Regering werden der Maatschappü* geen eischen gesteld. Slechts werd haar gevraagd om een voorstel te ontwerpen, en het resultaat waartoe zy kwam was, dat zy geen kans zag om een voorstel te doen dat voor beide partyen aannemelijk zou zyn. Het denkbeeld was bij haar opgekomen om de exploitatie van de havenlyn over te nemen voor onbepaalden tijd, onder voorwaarde dat de Regering zou vergoeden al wat de uitgaven, verminderd met een zeker aantal percenten, de ontvangsten te boven gaan en omgekeerd zou ontvangen al wat de inkomsten bedragen boven de uitgaven verminderd met een gelijk aantal percenten. Zy erkende echter dat zulk eene regeling, de eenige waarbij zy zich zou kunnen nederleggen, voor de Regering niet aannemelijk was. Het sluiten van eene overeenkomst nadat de havenlyn by wijze van proef voor rekening en onder controle van het Gouvernement door de Maatschappy zou zyn geëxploiteerd zou zeker niet in het belang van den Staat zyn, daar eene groote ontwikkeling van het verkeer in de toekomst is te verwachten, gesteld al dat eene exploitatie onder controle van het Gouvernement, op de in het Voorloopig Verslag aangegeven wyze, eenigen waarborg voor Gouvernement zou kunnen opleveren. Met de meening dat de lyn Tandjong-Priok-Batavia eigenlijk slechts voor een stoomtram geschikt zou zijn en dat daarover geen goederenvervoer zal plaats hebben, kan de ondergeteekende niet instemmen.

Maar by herhaalt dat aan de Maatschappij geen eischen zyn gesteld, en dat zy geheel uit eigen beweging tot de uitspraak kwam dat zij de exploitatie van de havenlyn niet op zich kan nemen.

Kan men er in ernst aan denken om in strijd met het financieel belang van den Staat en met het belang van de dienst, de lyn-Batavia-

t

Sluiten