Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorwaarden van vergunning voor den aanleg en de exploitatie van een Stoomtramweg in de residentie Pasoeroean. loopende van Warongdowo naar de suikerfabriek Bekassi-Oost, vastgesteld bij besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië vati 29 Augustus 1895 No. 37. 4)

Art 1. Op dezen tramweg zn'n van toepassing de artikelen 4 tot en met 14 van de voorwaarden, vastgesteld bu' artikel 2 van het besluit van 9 Augustus 1893 no. 23 (Staatsblad no. 191).

Art. 2. De tramweg zal bestemd zn'n voor het vervoer van personen en goederen.

Art. 3. De spoorwijdte zal bedragen 1.067 Meter.

Art. 4. Het waarborgkapitaal, bedoeld in artikel 4 der voorwaarin Staatsblad 1885 no. 114, wordt bepaald op ƒ 3.000 (drie duizend gulden).

Art. 5. De tramweg zal te Warongdowo in aansluiting moeten worden gebracht met den stoomtramweg Pasoeroean-Warongdowo.

Art. 6. De tramweg moet geheel gereed en in exploitatie gebracht :n'n binnen drie jaren nadat de vergunning overeenkomstig artikel 5 sub 1 der voorwaarden in Staatsblad '1893 no. 191 zal zijn aanvaard. 5)

Art. 7. Indien de tramweg langs of over erfpachtsgronden loopt, worden door den ondernemer de noodige overwegen ten gerieve der erfpachters aangelegd.

Art. 8. De vergunning wordt verleend voor een tü'd van vijftig jaren, in te gaan op den dag, waarop de verklaring, bedoeld sub 1 van artikel 5 der voorwaarden in Staatsblad 1893 no. 91 gedagteekend is.

Indien de ondernemer bij het eindigen der vergunning deze wenscht verlengd te zien, doet hij daartoe minstens één jaar vóór het einde der vergunning het verzoek, onder aanbieding van eene opgave der voorwaarden, waaronder hü de verlenging wenscht.

Komt dergelijk verzoek niet of niet tijdig in, kan geene overeenstemming omtrent de voorwaarden van verlenging verkregen worden,

*) Zie Bijblad 5188.

fi) Van de aanvaarding op 20 Januari 1897 is aanteekening gehouden bij het G. B. van 6 Februari 1897 no. 2.

Sluiten