Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 10. De Gouverneur-Generaal is bevoegd, nadat het voornemen tot naasting ter kennis van de art. 16 bedoelde vennootschap gebracht is, een onderzoek te doén instellen naar den toestand waarin de tramweg en al hetgeen bij naasting door den Lande zal verkregen worden, zich bevinden.

Blijkt uit dat onderzoek, dat een of ander niet behoorlijk onderhouden is, dan wordt de door den Lande verschuldigde naastingsprijs verminderd met tweemaal het bedrag der kosten, die noodig zullen zijn om den tramweg en al hetgeen onder de naasting begrepen is in goeden staat van onderhoud te brengen.

De naastingsprijs wordt verder verminderd met het twee- en — een half-voud van de bedragen, die in de opgaven, bedoeld onder letter h van § 9, 2e, over de laatste tien boekjaren — of indien nog geen tien boekjaren zh'n verstreken, over al de boekjaren, welke zijn voorafgegaan aan het tijdstip, waarop het voornemen tot naasting is aangekondigd, znn vermeld als de geschatte waarde of de verkregen verkoopopbrengst van roerende of onroerende goederen, waarmede de eigendommen der vennootschap zh'n verminderd.

Geschillen over de toepassing van de bepalingen der vorige zinsnede worden beslist door scheidsmannen te benoemen en rechtdoende als in de laatste zinsnede van § 9 is voorgeschreven.

Bh' verschil van meening over hetgeen bij naasting door den Lande te betalen zal zijn, kan de Gouverneur-Generaal zich in het bezit stellen van al hetgeen bij naasting door den Lande verkregen wordt, tegen betaling van de som, welke volgens zijn gevoelen in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel door den Lande verschuldigd is.

Art. 19.

Tegelijkertijd met de uitkeering van den prijs voor de naasting wordt aan den ondernemer het waarborgkapitaal, voor zoover daarvoor niet overeenkomstig het bepaalde bij artikel 4 der voorwaarden in Staatsblad 1893 no. 191 is beschikt, teruggegeven.

Behoort bn' besluit van den Gouverneur-Generaal van NederlandschIndië van 26 October 1899 No. 8.

Mij bekend: De Wd Gouvernements Secretaris,

Sluiten