Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XXII.

Bijvoegsel van de Nederlandsche Staats-Courant van Donderdag 16 Maart 1905 No. 64.

No. 189.

Vereeniging: Comité tot behartiging der belangen van houders van obligatiën ten laste der Passoeroean Stoomtrammaatschappij, te 's Gravenhage.

Art. 1. De vereeniging draagt den naam van: Comité tot behartiging der belangen van houders van obligatiën ten laste der Passoeroean Stoomtrammaatschappij .

Zij is gevestigd te 's Gravenhage en aangegaan voor den tijd van 3 jaren, aanvangende met 16 Januari 1905.

Art. 2. Zij heeft ten doel de belangen van houders van obligatiën ten laste der Passoeroean Stoomtrammaatschappn' te behartigen.

Dit doel tracht zij langs wettigen weg te bereiken door de belangen van houders van obligatiën als in het voorgaand lid bedoeld voor te staan bn' de Passoeroean Stoomtrammaatschappij of bij derden, door regelingen welke zij in het belang acht van bedoelde houders voor te bereiden en voor zoover van haar afhangt te helpen doorvoeren, door uitgifte van certificaten tegen overdracht van obligatiën, teneinde de daaraan verbonden rechten te kunnen uitoefenen, voorts door al zulke wettige middelen die bevorderlijk zijn aan het voorgestelde doel.

Art. 3. Leden der vereeniging zijn:

a. de oprichters;

b. zij die als zoodanig door de bestaande leden met meerderheid van stemmen worden toegelaten.

Het lidmaatschap houdt op door opzegging, verlies van handelingsbevoegdheid en overlijden.

Art. 4. Het bestuur der vereeniging bestaat uit 3 leden en een of meer plaatsvervangende leden, door en uit de leden der vereeniging in eene algemeene vergadering voor onbepaalden tijd te kiezen. De algemeene vergadering kan te allen tijde het bestuur of een of meer zijner leden ontslaan. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan en regelt hunne vervanging bij ontstentenis.

Het bestuur vergadert zoo dikwijls een der leden dit dienstig acht.

Sluiten