Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XXIV.

Brief van den Directeur der B. O. W. gedateerd Batavia, den 3den April 1865.

Spoed. No. 1642.

Bijlagen: volgens Inventaris.

Aan

Zijne Excellentie, der Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië.

Bij missive van den le Gouvernements Secretaris dd. 5 April 1864, No. 699, is aan mij opgedragen om reglementen zamentestellen op het gebruik van spoorwegen en op de spoorwegdiensten, waartoe naar Uwe Excellentie vermeent gebruik kan worden gemaakt van de diensten van den Hoofd-Ingenieur Dixon.

In dien geest heb ik dan ook op genoemden Hoofdingenieur de noodige aanschrijving doen afgaan.

Bij zijne hierbij aangeboden missive van den 21 Augustus 1864 No. 37, ontving ik de met de bijlagen deze mede vergezellende aan Uwe Excellentie gerigte missive van dezelfde dagteekening No. 36 bevattende het voorstel om ter zijner beschikking te stellen:

Een Ingenieur der 2de klasse op ƒ 500.— 's maands

„ Opzigter „ idem (teekenaar) „ 135.— id.

„ klerk „ 120.— id.

„ oppasser „ 15.— id.

voor bureauhuur en schrijfbehoeften „ 200.— id.

te zamen ƒ 970.— 's maands

wordende voor de vervulling der betrekking van Ingenieur 2e klasse in aanmerking gebragt de gewezen Ingenieur der Openbare Werken W. F. Vogelzang.

Ik heb den Hoofd-Ingenieur Dixon onder opmerking dat hij niet bevoegd is regtstreeks met de regering te korresponderen, medegedeeld, dat ik wel kan toegeven dat aan hem in zijne tegenwoordige positie personeel toegevoegd- en indemniteit voor bureaubehoeften verstrekt moet worden, maar dat de noodzakelijkheid daarvan nader zal moeten worden aangetoond.

Sluiten