Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 25. De Hoofdinspecteur en de ambtenaren onder hem met het dagelijksch toezigt belast, hebben ten allen tijde vrijen toegang tot den spoorweg en de daartoe behoorende werken en gebouwen.

Zij treden echter de tot woning der beambten en bedienden van den spoorweg bestemde gebouwen niet binnen dan met toestemming der bewoners.

Art. 26. Zy zyn bevoegd alle door hen noodig geachte, niet tot het geldelijk beheer betrekkelijke inlichtingen en opgaven, betreffende de spoorwegdienst, en mededeeling der daartoe betrekkelüke plans, teekeningen, bestekken en voorwaarden van aanbesteding te vragen.

De bestuurders der spoorwegdienst, hunne beambten en bedienden voldoen zooveel elk aangaat, terstond aan die aanvraag.

Op gelijke aanvraag verstrekken die bestuurders ook eene opgaaf van het aantal vervoerde reizigers en van de volgens de verschillende klassen der tarieven vervoerde voorwerpen.

Art. 27. Voor bestuurders van spoorwegdiensten worden gehouden zij, die, hetzij als ondernemers, hetzü namens de ondernemers, het opperbestuur over de dienst uitoefenen.

Art. 28. De bestuurders eener spoorwegdienst stellen eèn reglement voor hunne dienst vast en onderwerpen dat aan de goedkeuring van den Gouverneur-Generaal.

Alvorens dit reglement is goedgekeurd, wordt de dienst niet geopend.

Geene veranderingen worden zonder goedkeuring van den Gouverneur-Generaal in het reglement gebracht.

Art. 29. De dienst wordt niet geopend, noch na eene staking, voorzien in art. 30, hervat, dan nadat de Gouverneur-Generaal daartoe magtiging heeft verleend.

Alvorens die magtiging wordt verleend, heeft eene opneming van den weg en van de daartoe behoorende werken van Regeringswege plaats.

Gelyke opneming gaat het in gebruik nemen van nieuwe of zeer belangrijk herstelde rij- of voertuigen vooraf.

Art. 30. De bestuurders zorgen, in geval van staking der dienst volgens de art. 32 en 34, of wanneer zü zeiven tot staking besluiten, voor het vervoer van personen en goederen in de rigting van den spoorweg.

De staking wordt voorts door hen zoo spoedig mogelük algemeen bekend gemaakt door aankondiging in de Javasche Courant en in een of meer der in elk gewest, door welke de weg loopt, uitgegeven wordende dagbladen.

Sluiten