Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de instandhouding van de spoorwegen en van de daartoe behoorende werken en gebouwen;

de inrigting en het onderhoud van de voor de spoorwegdienst bestemde rij- en voertuigen;

de uitoefening van de dienst op de spoorwegen;

de dienst op de stations en halten;

de toepassing van de tarieven;

de beambten en bedienden van de spoorwegen;

de uitvoering en handhaving van de dienstreglementen en andere verordeningen ;

de naleving van hetgeen verder tot behoorlijke uitoefening van de spoorwegdiensten en het veilig verkeer over de spoorwegen is voorgeschreven.

Art. 44. De Hoofdinspecteur beschikt ten aanzien van de geschillen tusschen de bestuurders van spoorwegdiensten en de in art. 25 bedoelde ambtenaren gerezen over de uitvoering van dit reglement, voor zooveel betreft:

de dienst op de stations;

het toezigt over de baan en de bediening der seinen; het toezicht over de lokomotive, tenders, rijtuigen en wagens; de samenstelling der treinen en de snelheid, waarmede zn' zijn te vervoeren;

hetgeen in het belang der orde op eiken trein is in acht te nemen ;

en in het algemeen ten aanzien van alle geschillen, tusschen de bestuurders van spoorwegdiensten en die ambtenaren gerezen, omtrent zaken, welke eene onmiddellijke beslissing eischen en waaromtrent de beslissing niet aan den Gouverneur-Generaal of den Directeur is opgedragen.

Art. 45. De Hoofdinspecteur geeft van elke beschikking onmiddellijk kennis aan den Directeur, die onder nadere goedkeuring of na bekomen magtiging van den Gouverneur-Generaal de beschikking goedkeurt, schorst of vernietigd en, in geval van vernietiging, uitspraak doet.

Art. 46. De Hoofdinspecteur is bevoegd aan den Directeur de voorstellen te doen, welke hij in het belang van eene behoorlijke uitoefening der spoorwegdiensten noodig acht.

Art. 47. Zonder toestemming van den Gouverneur-Generaal geeft de Hoofdinspecteur geene bevelen aan de bestuurders der spoorwegdiensten, waaruit kosten voor den Staat zouden kunnen voortvloeien.

Art. 48. De Hoofdinspecteur zorgt, zooveel van hem afhangt, dat, zoo noodig, praces-verbaal worde opgemaakt tegen de bestuurders der

Sluiten