Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op grond van al het voorafgaande, heb ik de eer Uwer Excellentie te adviseren:

1. de twee hierbij aangeboden ontwerpen te arresteren in den voorgestelden wettigen vorm, met de in den aanvang van dit schrijven aangegeven wijzigingen en aanvullingen.

2. Ingeval de Regering zich kan vereenigen met mijne hiervoren omschreven beschouwingen betreffende de regeling van het toezigt van Regeringswege op de spoorwegdiensten in Nederlandsch-Indië en de afscheiding van dat toezigt van de dienst der Staatsspoorwegen, alsdan die beschouwingen, als de wijze waarop de Regering verlangt deze aangelegenheid geregeld te zien, mede te deelen aan den Inspekteur Generaal, Chef van de dienst der Staatsspoorwegen, met opdragt om ten spoedigste uitgewerkte voorstellen in te dienen tot wijziging in dien

' geest der vigerende bepalingen voor de spoorwegdiensten en het van Regeringswege uit te oefenen toezigt op die diensten, zoomede van de Instructie voor den Chef en de formatie en bezoldigingen van het personeel van de dienst der Staatsspoorwegen in Nederlandsch-Indië, en van het voor het uit te oefenen toezigt op de spoorwegdiensten in Nederlandsch-Indië noodig geacht, aan den Inspekteur Generaal toe te voegen personeel.

De Direkteur der Burgerlijke Openbare Werken.

(w.g.) KROESEN.

Sluiten