Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is natuurlijk wanneer de door den Inspecteur Generaal onder 10 aangegeven regeling, waarbij de zelfstandige positie van den dienstchef behouden wordt, tot stand mocht komen anders niet.

Ook van den Chef van het toezicht zal dus eene speciale instructie zijne verhoudingen tot den Directeur moeten regelen. Daar volgens de voorstellen van den Directeur ook het toezicht op de stoomtoestellen aan den dienst voor het toezicht op de spoorwegdiensten zal worden opgedragen, waartegen geen bezwaar is, zal hieromtrent in de instructie het noodige te regelen zy"n, terwijl het bovendien wenschelijk zal wezen, daarbn' eene bepaling op te nemen, dat hij verplicht zal zyn, om te voldoen aan alle opdrachten, die de Directeur hem in het belang van het Departement zal willen geven.

Dit laatste acht ik Wenschelyk omdat hierdoor tevens zal worden tegemoet gekomen aan een nog by het departement bestaand gebrek, dat n.1. over de vele aan den Lande toebehoorende stoomtoestellen geen voldoende machine-technisch toezicht wordt gehouden, terwijl bovendien ook uit andere oogpunten voor den Chef van het Departement der Burgerlijke Openbare Werken, werktuigkundige voorlichting meer en meer noodzakelijk zal worden en deze het best zal verkregen worden van den Chef van het toezicht op de „Spoorwegen en het Stoomwezen" die uit den aard der zaak een doorkneed werktuigkundige zal moeten zyn.

12. Aan den Afdeelingschef, Chef van den dienst der Staatsspoorwegen zal, behalve het noodige technische personeel moeten worden toegevoegd een bureau-ambtenaar in den rang van „hoofdcommies" voor de redactie der noodige correspondentiën met de Chefs van lynen in aanleg en exploitatie met een of twee klerken voor archief, index,

19

Sluiten