Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de door mij voorgestelde regeling is er op gerekend dat de Hoofd-Inspecteur door de ambtenaren van het Departement in het administratief werk wordt bijgestaan.

De door den Inspecteur Generaal voorgestane regeling maakt natuurlijk afzonderlijk administratief personeel noodig.

enz. Daarbü' wordt gerekend dat ofschoon de administratie van de staatsspoorwegen afzonderlijk zal moeten worden gehouden, de administratieve werkzaamheden zullen plaats hebben op het algemeen administratief bureau van het Departement en dat onder den Chef van dat bureau tevens de boekhouding van den dienst der Staatsspoorwegen wordt gevoerd.

13. Eveneens zal de Chef van hét toezicht moeten kunnen beschikken over althans één administratief ambtenaar om te voorkomen, dat hij zijn tijd moet besteden aan het opstellen van brieven aan ondergeschikten en spoorwegdiensten, welke evengoed door een gewoon ondergeschikt ambtenaar kunnen worden bewerkt. Een 2e of le commies mits met de noodige ontwikkeling zal aan deze behoefte kunnen voldoen.

14. Wat het technische personeel voor den dienst der Staatsspoorwegen aan het Departement der Burgerlijke Openbare Werken betreft, daarin zal voldoende kunnen worden voorzien uit het aanleg-personeel. Bij krachtigen aanleg zal dit personeel vrij talrijk moeten zijn, zoodat op voldoende ruimte met geschikte localiteit voor teekenzalen enz. zal moeten worden gerekend; aan dit personeel kunnen dan tevens de technische zaken van de exploitatie worden opgedragen.

By eene formatie van de vermeerdering van het personeel aan het Departement behoeft daarop dus voorshands niet gerekend te worden. Alleen zou hierop eene afwijking kunnen bestaan met betrekking tot den, ook door den Directeur voorgestelden teekenaar-li-

Sluiten