Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

administratief personeel niet den Secretaris opgenomen, noch op vermindering van bureaukosten gerekend.

Wanneer men het door den Inspecteur Generaal berekende bezuinigingsc jj f er

van ƒ 32.970.—

slechts verhoogd met

a. bezoldiging van den Souschef „ 16.800.—

b. idem van den Secretaris „ 7.800.—

c. toelagen , 4.200.—

d. minder uitgaven voor tijdelijk personeel, schrh'floonen, bureaukosten

enz „ 8.680.—

dan verkrijgt men

reeds ƒ 70.450.—

die bezuinigd zouden worden ook wanneer al het overige technisch personeel, waarop thans gerekend is, voorloopig moest aangehouden worden.

Inderdaad zal dit dan niet minder talrijk kunnen zijn, dan het nu op het Hoofdbureau der Staatsspoorwegen aanwezige personeel, en is daardoor dan ook de door den Directeur gemaakte berekening van de bezuiniging, die door de beoogde reorganisatie verkregen wordt, niet juist.

De Directeur heeft n.1. vergeleken een personeel volgens de tegenwoordige organisatie, berekend voor de werkzaamheden van twee lijnen in aanleg, met dat wat na de reorganisatie slechts voldoende zal zijn, wanneer geen aanleg plaats heeft.

Om de werkelijk verkregen bezuiniging te berekenen moet men dan ook een anderen weg inslaan n.1. alleen die posten in de rekening opnemen die verband houden met de voorgestelde gewijzigde organisatie.

Men kan dan — naar de voorstellen van den Directeur — de volgende becijfering verkrijgen:

Bezuiniging.

Het administratief personeel aan het Hoofdbureau der Staatsspoorwegen kost volgens de begrooting voor 1887 f 35.300.

Aan periodieke traktementsverhoogingen „ 2.760.—

te zamen ƒ 38.060.—

Daarentegen vermeerderen de uitgaven van het Departement aan personeel beneden den rang van Secretaris volgens het voorstel

met li » 21-900- f 16160-

Vermindering van het traktement van den Afdeelingschef in vergelijking met dat van den

Inspecteur-Generaal » 6000.-

Sluiten