Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XXXI.

Bijzondere voorschriften voor de ambtenaren belast met het toezicht op de spoorwegdiensten in Nederlandsch-Indië. (Vastgesteld krachtens art. 25 van het algemeen reglement voor de spoorwegdiensten in Nederlandsch-Indië, Stbl. 1888 No. 43). (G. B. van 26 Febr. 1888 No. 1 Staatsblad 1888 No. 44).

Art. 1. Het algemeen toezicht op de spoorwegdiensten wordt, onder de bevelen van den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken, bijgestaan door den hoofdinspecteur der spoorwegdiensten en van het stoomwezen, uitgeoefend door Inspecteurs der spoorwegdiensten en van het stoomwezen.

Het dagelijksch toezicht op de spoorwegdiensten wordt uitgeoefend door spoorwegopzieners.

De Directeur der Burgerlijke Openbare Werken kan ook aan den Hoofdinspecteur bijzondere inspectiën over de spoorwegdiensten opdragen.

Art. 2. Oe Directeur der Burgerlijke Openbare Werken wijst de lijnen aan, over welker dienst en materieel de inspecteurs en opzieners het toezicht hebben uitteoefenen, en bepaalt de standplaatsen dier ambtenaren.

Art. 3. Hij beslist in de geschillen tusschen de bestuurders van de spoorwegdiensten en de met het toezicht op die diensten belaste ambtenaren, waaromtrent de beslissing bij de in art. 4 genoemde Reglementen niet aan den Gouverneur Generaal is voorbehouden.

Hij brengt die beslissingen ter kennis van den Gouverneur Generaal die ze, zoo noodig, schorst of vernietigt en in dat geval zelf uitspraak doet.

Art. 4. De inspecteurs zien toe op:

a. het naleven van de voorschriften van het Algemeen Reglement voor de Spoorwegdiensten in Nederlandsch-Indië en van het Algemeen reglement voor den dienst en het vervoer op de secundaire spoorwegen in Nederlandsch-Indië, zoomede van de krachtens die Reglementen vastgestelde verordeningen, dienstreglementen, tarieven en door den Gouverneur-Generaal goedgekeurde regelingen;

b. het naleven van de voorwaarden, waarop aan de ondernemers de vergunning tot het uitoefenen van den dienst is verleend;

c. de uitoefening van den dienst zeiven.

Sluiten