Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Nederland

verkregen

ervaring.

grieven wy'st er op, dat de toestand over het geheel weinig te wenschen overlaat.

§ 3. Alvorens in Indië te besluiten tot navolging van eene regeling die nog alleen in Nederland toepassing heeft gevonden, zal het raadzaam zijn zich rekenschap te geven van de daarmede bereikte uitkomsten.

Als noodmaatregel is hier te lande het doel bereikt; immers de loonen, voor zooverre zy te laag waren, zyn verhoogd geworden. In Indië is echter uit dezen hoofde de maatregel niet noodig.

Daarentegen is in Nederland duidelijk gebleken, dat de rechtstreeksche bemoeiing der overheid met de loonen en dienstvoorwaarden in hooge mate storend werkt op het bedrijf.

Deze nadeelige invloed wordt geschetst in het in 1911 verschenen verslag der Staatscommissie in zake van het spoorwegbeleid, ingesteld by K.B. van 8 September 1908 No. 25. Men leest in dat verslag (blz. 34—35) het volgende: „Voorts scheen het niet wel mogelijk, de thans aangenomen verdeeling van de taak der behartiging der aangelegenheden van het spoorwegpersoneel tusschen de „exploiteerende Maatschappijen en de Regeering aan te „merken als een gezonden toestand, die op den duur zonder „nadeel voor het algemeen belang zou kunnen worden „bestendigd.

„Er werd op gewezen, dat op dit gebied aan de Regee„ring een recht van inmenging is gegeven in een particulier bedrijf als overigens nergens bekend is. Aldus beslist „eene macht, welke voor de resultaten van het bedry'f „geen verantwoording draagt, over een der hoofdelementen van het bedrijfsleven, zonder daarby noodzakelijk te „worden geleid door motieven, aan de belangen van het „bedrijf ontleend. Door dit stelsel, waarbij het verband „tusschen uitgaven en inkomsten aan den invloed van den „ondernemer wordt onttrokken, moeten de veerkracht en „de ondernemingsgeest, aan het particuliere bedrijf eigen, „worden ondermijnd.

„Bovendien hebben de sedert 1903 genomen maatregelen geleid tot de uiterste opdrijving der centralisatie by „de behandeling der personeelzaken.

„Het Staatstoezicht oefent eene tot in alle bijzonderheden afdalende controle uit op de regeling van den arbeid ,,van het personeel en richt zich wegens elke klacht tot de

Sluiten