Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevolgen.

maatregel verdienen de aandacht. In Nederland waren deze van groote beteekenis, wat Nederlandsch-Indië betreft, is niet te verwachten dat de loonvaststelling door de Regeering in de naaste toekomst tot belangrijke verhooging zal leiden. In later ty'd kan dit anders worden. Het geval kan zich voordoen, dat de betrokken Maatschappij de noodzakelijkheid der verhooging niet erkent. Alsdan kan de vraag rijzen of zn' tegenover den Staat recht heeft op schadevergoeding. De wettelijke bepalingen en die der concessiën zullen bij de beantwoording dezer vraag van invloed zyn.

In dit verband is te letten op het bepaalde in Art. 107 van het Algemeen Tramweg Reglement en in Art. 2 derde

na van ae voorwaarden der by Besluit van 28 October 1913 No. 13 aan de Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappü' verleende concessiën.

§ 6. Omtrent de redactie van het ontwerpen artikel 3a A. S. R. (artikel 4a A. T. R.) is het volgende op te merken:

Het vy'fde lid verklaart de beide vorige alinea's toepasselijk op door de bestuurders voorgestelde wijzigingen. Dit kan echter niet de bedoeling zyn, daar de bestuurder, indien geene goedkeuring wordt verkregen, het voorstel tot wijziging kan terugnemen.

Voor dit vijfde lid ware mitsdien de volgende lezing te verkiezen:

„5) De bepaling van het derde lid van dit artikel is „mede van toepassing op in een goedgekeurd reglement „door bestuurders van den spoorwegdienst aan te brengen „wijzigingen en aanvullingen.

„Van de beslissing van den Directeur van Gouvernementsbedrijven ter zake staat den bestuurders beroep „open by den Gouverneur-Generaal".

Arbeidsovereenkomst.

§ 7. Dat in Nederlandsch-Indië eene voldoende wettelijke regeling der rechtsverhouding tusschen werkgever en werknemer ontbreekt, is als eene leemte te beschouwen.

In Nederland is hierin voorzien door de Wet op het Arbeidscontract van 1907.

De spoorwegen zyn daaraan niet onderworpen, omdat by' de invoering der wet voor hen reeds de regeling van 1903 bestond. Daarentegen 'is bedoelde wet wel van toepassing op de tramwegen.

De regelmatige weg tot regeling der arbeidsverhoudingen in Indië zou zyn, dat de wetgever op dit gebied eene

Redactie der

ontworpen

bepaling.

Sluiten