Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inderdaad verdient het personeelvraagstuk ook uit dit oogpunt de aandacht. Door werkstaking in het spoorwegbedrijf wordt het algemeen belang ernstiger getroffen dan door staking in de meeste andere takken van nijverheid.

Intusschen schijnen de door den Directeur van Gouvernementsbedrijven gewenschte maatregelen, hoe nuttig zij ten deele op ander gebied mogen zijn, toch als middei ter voorkoming van werkstaking van geringe waarde. Immers de toestand van het personeel zal daardoor niet noemenswaardig veranderen. In de eerste plaats bij de Staatsspoorwegen, alwaar de Regeering reeds nu de regeling in eigen hand heeft, en voorts eveneens bij de Maatschappijen, omdat men aan deze geen hoogere eischen kan stellen dan aan den Staatsspoorwegdienst en hare voorwaarden in den regel reeds niet onderdoen voor die der Staatsspoorwegen. .

In verband met de hier vermelde omstandigheid schijnt het zelfs niet onwaarschijnlijk dat eene uitkomst zal worden bereikt, tegenovergesteld aan hetgeen de Directeur voornoemd beoogt. Blijkens de ervaring heeft in Nederland de voorgeschreven goedkeuring der Regeering op de loonregeling illusies opgewekt, die niet kunnen worden verwezenlijkt, zoodat zij, in stede van tevredenheid teleurstelling, ja verbittering baart. Hoeveel te meer zal dit in Indiƫ het geval zijn, waar de bestaande loonregeling door de Regeering geacht wordt reeds aan redelijke eischen te voldoen en derhalve op verzoeken om loonverhooging, bijna zonder uitzondering, afwijzend beschikt zal moeten Worden.

Indien de Regeering bedrijfszekerheid wil scheppen in het spoorwegwezen, is er geen ander middel dan de invoering van een stakingsverbod. Door een stakingsverbod, geldende, als in Nederland, voor staatsambtenaren in het algemeen, zou op het gebied van het verkeerswezen reeds veel worden bereikt, daar het zich uit den aard der zaak over het personeel der Staatsspoorwegen zou uitstrekken.

Indien een stakingsverbod voor spoorwegpersoneel in het algemeen vooralsnog bezwaar ontmoet, verdient ongetwijfeld de vraag overweging of niet door eenigen maatregel van Regeeringswege getracht Toehoort te worden, het intreden van werkstaking te voorkomen of althans de nadeelen daarvan te beperken.

In aanmerking nemende dat werkstaking steeds tot oorzaak heeft een geschil, ligt het voor de hand het middel

Sluiten