Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is uiteraard in het algemeen eene snelle berechting zeer gewenscht, zij is eene gebiedende noodzakelijkheid voor eene sterke gemobiliseerde krijgsmacht, welke met het geweer bij den voet „paraat" moet big ven.

Of er over het algemeen door den militairen rechter in het mobilisatie-tijdperk al dan niet eene goede straftoemeting in acht genomen is, al dan niet juridische fouten van werkelijke beteekenis zijn gemaakt, hierover kan verschil van inzicht bestaan. De buitengewone haagheid van het militaire strafproces in bedoeld tijdperk kan daarentegen niet weersproken worden; zij toch bhjkt overtuigend uit de data, welke in de strafdossiers te vinden zijn. Zjj heeft uiteraard de belangen der justiciabelen benadeeld1), preventieve werking maar. al te zeer beperkt, de tuchthandhaving door korpscomdt. en lageren strafoplegger in niet geringe mate bemoeiehjkt, en dat terwijl het eenige doel van de militaire rechtspraak is, de handhaving van de krijgstucht te bevorderen, deugdelijk te waarborgen.

Flinke chefs, wier meening op prijs is te stellen, staken niet onder stoelen of tafels, dat h.i. de tuchthandhaving ernstig geschaad werd door de langzaamheid van het strafproces.

Waaraan was het euvel te wijten?

In de allereerste plaats en voorn amelijk aan de omstandigheid, dat de krijgsraden tengevolge van de enorme toename van de strafzaken, overladen waren "met werk, terwijl desniettemin de gewone vredesorganisatie van de militair-rechterlijke macht ongewijzigd behouden bleef.

Wèl werden, zooals bekend, enkele voorzieningen getroffen. O.m. werden plaatsvervangende krijgsraadpresidenten benoemd, werd personeel, voor een deel juristen, gedetacheerd op auditie en griffie. Inderdaad, voor den vasten president werd de bedrijfsleiding bezwaarlijk !

De capaciteit van een krijgsraad, d.w.z. de hoeveelheid arbeid in een bepaald tijdsbestek te leveren, heeft echter, zooals trouwens voor de hand ligt, grenzen. Op een gegeven oogenblik kan die capaciteit, bij behoud van het ressort van den krijgsraad, niet meer hooger opgevoerd worden door benoeming van nog meer plaatsvervangende presidenten, door nog meer personeel, en laat ik aannemen goed bruikbaar personeel, werkzaam te stellen op auditie en griffie. Het eenige, afdoende redmiddel is dan uitbreiding van het aantal krijgsraden.

De hoofdiout van de militair-rechterlijke organisatie gedurende het mobilisatie-tijdperk heeft dan ook daarin bestaan dat het aantal krijgsraden (3) te gering was. Vermeerdering van het aantal krijgsraden zou niet alleen tengevolge hebben gehad aanzienlijke vermin-, dering van het aantal zaken per krijgsraad, hetgeen gepaard zou kunnen gaan met eene betere arbeidsverdeeling, doch zou tevens het niet licht te overschatten voordeel hebben gegeven, dat de afstand

*) In het militaire strafrecht vindt — het is niet te ontgaan — voorloopige hechtenis veel frequenter toepassing dan in het gewone. Correctief • als regel aftrek overeenkomstig art. 27 W. v. S. en ontslag bij handtasting

Sluiten