Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N. Bösz

J. ter Gouw j leden der ontbonden Commissie.

B. L. W. Mensing ]

A. J. C. Maas Geesteranus.

}, F. Hardenberg.

Met ongemeene geestdrift werd deze rede toegejuicht, waarna de voorzitter in warme bewoordingen den dank der Orde betuigde en aan den Hoogen Beschermheer verzocht dezen eerbiedigen dank over te brengen aan Mevrouw de Prinses , de Beschermvrouw der Stichting, en ook voor het nieuw en belangrijk bewijs, dat zij de Stichting steunen wilde, die haren naam zou dragen.

De vergadering bekrachtigde op Maconnieke wijze het gesprokene door den Voorzitter en doet door een krachtig applaudiseeren en juichen van hare instemming met die woorden blijken.

Den 25 September 1868 zond het eerste College van Regenten eene circulaire rond, waarin het mededeelde, dat de werkzaamheden voor de nieuwe inrichting in die mate vorderden, dat de inwijding in 1869 zou kunnen geschieden. Van die gelegenheid maakten Regenten gebruik om een beroep te doen op de offervaardigheid van de Leden der Orde, in het vast vertrouwen dat aan die roepstem allerwegen zal worden gehoor gegeven.

Dat dit vertrouwen niet werd beschaamd blijkt uit de circulaire, in Maart 1869 rondgezonden, mededeelende, dat eene voldoende som was bijeengebracht voor het aanschaffen van meubilair voor een tiental pupillen, en dat de inkomsten van dien aard waren, dat een zevental pleegkinderen voorloopig kon worden opgenomen. Verzoek om opname werd vóór 1 April ingewacht bij den Secretaris van het College.

Tot directeur werd benoemd de Heer K. Veeger van Purmerend, die in het laatst van April het gebouw in'de Nobelstraat met een zevental kinderen betrok.

In dit gebouw had, in tegenwoordigheid van den Beschermheer en van een gi*oot aantal genoodigden, op den 24s,e" Mei 1869 de inwijding plaats der Louisa-Stichting.

De uitnoodigingen waren zoo verdeeld, dat de geheele Ncderlandsche Broederschap vertegenwoordigd was. Ook de vertegenwoordigers der Buitenlandsche Loges en Groot-Oostens waren aanwezig, zoomede eene deputatie uit het Dag. Bestuur der Gemeente 's-Gravenhage, bestaande uit de Heeren Gevers Deynoot, burgemeester en Vaillant en Van der Kemp, wethouders.

Sluiten