Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O Vas V,sse, en S. M. H»oo van Gun tegenwoordig. Na een hartelijk welkom van derTd recteur, hield de ood-pupil Herman de Groot een feestrede, du= getuigde van den berken hand, die er tusschen Looisa-S.ich.ing en hare oud-

PU" 'ST deze "gelegenheid o„«vi„g de Stiehting een fraaie li»****

Binten een paar kristallen, me. zilver gemonteerde inktkokers op zuve«n pSu" ten geschenke aan, terwijl ook Directeor en Directnce een bhjk van

"TtttZZS* van he, College van Begenten, de helde Grootmeesters en een der oud-Begenten nog hunne gevoelens hadden weergegeven begon het feestehlk deel van het programma, en werd he, geheel besloten door een opgewekt bal. Geesteranus, die in deze nieuwe

o^ZZTLl S^ÏÏ-g in dV^chting. De

hTegeung wiens krachten hein op zijnen hoogen leeftijd met meer ver"TooMen de tóding van de Stichting in het nienwe tijdperk^van haar bestaan oorloowen ae iciumg Geesteranus nam

ï "ET InTe', ntw? eb w werken nieuwe, mime paedagogische ^ In in p^tijkTmaeht, de Stichting begon in—"Lm, beantwoorden aan hare bestemming, d. aan de idee^.Opvoed,ngsgeahcM voor nacelaten kinderen van minvermogende Vrijmetselaren.. Aan dien naam TeLe de Heer Mars Geesteranus groote waarde; niet een weldadigheidsSuthUng! maar een „pvoedingsinriehting moe, de Louisa-Shchtmg zijn, was steeds, *. woord „ande genomen is, vind, men

In het vers.ag va , Geesteranus kor, voor zijnen dood

lFJZ£nJS£Jiï& "„.wikkelde inj de ,„ekoms,pla„„en,

^girc-^r,

MaTs GeeLbanus in eere worden gehouden en zijn naam me, eerbied wmden ^^"m'pliaUiug vermeerderden dan ook s.eeds, zoodat in 1895

^pntig8:! ite,^„;: rwiaücti»

Sluiten