Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hare kweekelingen in de gelegenheid stelt goede scholen te bezoeken, en daarnaast het huiselijk leven zóó inricht, dat er eene zedelijke kracht van uitgaat, die de jongens en meisjes lust geeft op de verschillende inrichtingen van onderwijs de lessen met ijver en opgewektheid te volgen.

Dit opgewekt houden der kinderen is een integreerend deel der vrijwillig opgenomen verplichtingen.

Wie wel eens belast was, of zich nog bezig houdt met de opvoeding van kinderen, zal dadelijk toegeven, dat naast gezond voedsel, frissche lucht en zonneschijn, opgeruimdheid een: even belangrijken invloed heeft op de ontwikkeling van het jonge kind. Opgeruimdheid is de onuitputtelijke bron van geestelijke ontwikkeling en zedelijke kracht, zij is de natuurlijke vijandin van Araagheid, van verveling, van ziekelijke neigingen. Een opgeruimd kind is ontvankelijker voor het goede en. het schoone dan een bedrukt gemoed.

Een bekend schrijver uit den laatsten tijd noemde ruimte, mooie natuur en aangename ontspanningsmiddelen drie elementen, die zoo niet de ziel, dan toch het wezen van 't kindergeluk uitmaken. Het Bestuur der LouisaStichting heeft steeds getracht deze drie factoren zooveel mogelijk aanwezig te doen zijn.

Men behoeft slechts het gebouw aan te zien om op te merken, dat bij het bouwen geen kosten gespaard zijn, en dat ruimte niet ontbreekt. Breede gangen, ruime vertrekken en een groote speelplaats om het gebouw geven voldoende vrijheid van beweging.

Van mooie natuur, voor zoover men er eene schilderachtige omgeving mede bedoelt, is geen sprake, maar toch is alles zóó ingericht, dat men met plezier rond kan zien. Vroolijk en opgewekt ziet alles er uit, de wanden zijn zacht gekleurd, en versierd met platen en gravures, die alle getuigen, dat het beginsel «schoonheid in de opvoeding» niet wordt verwaarloosd. Het was deze omgeving, die toch in alles even eenvoudig is, die een Eransch bezoeker deed zeggen: «Les enfants sont luxueusement installés.» Ook hij was dus blijkbaar getroffen door den prettigen indruk, dien alles maakt.

Ook aan aangename ontspanningsmiddelen ontbreekt het niet. De tuin kan in de eerste plaats genoemd worden. Hier is gelegenheid voor gymnastiek, voor tuinieren, voor dierenverzorging (volière, duiven, kippen), voor allerlei spelen. Banken noodigen uit rustig te gaan zitten, eenige lommerrijke kastanjes zorgen in den zomer voor aangename plekjes. Een kinderkamer biedt de kleinen een heerlijk toevluchtsoord, daar kan men getuige zijn van de grillige fantasie, zooals die zich in het kinderspel vaak openbaart.

Voor de oudere jongens staat steeds een werkplaats open, om zich in de vrije uren te oefenen in allerlei huisarbeid. Na afloop der studieuren geeft de huiskamer aan allen gezellige oogenblikken.

Sluiten