Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage L

VERSLAG der Alcoholbestrijdingscommissie uitgebracht in voldoening aan de opdracht vervat in het gouvernements schrijven van 7 Februari 1922 no. 343/111 C aangaande:

le. een ontwerp van drankordonnantie samengesteld door de heeren Mr. F. M. C. van Walsem en Dr. H. Bervoets en

2e. een rapport van den heer Mr. van Walsem inzake de toepassing en de resultaten van het absoluut-alcohol verbod in de Vereenigde Staten van Amerika.

(Vervolg van het verslag der Commissie ddo. 12 October 1921).

§ 1. Algemeene opmerkingen. Voorop meent de Commissie te moeten stellen, dat de

kennisneming van het rapport van den heer Van Walsem geen wijziging gébracht heeft in de conclusies waartoe zij' reeds eerder was gekomen en welke te vinden zijn in de §§ 10 en 11 van haar op 12 October 1921 ingediende verslag.

In de inleiding van eerstgenoemd rapport wordt, nadat de wijze van totstandkoming en het stelsel der wet behandeld zijn, naast de eigen bevindingen van den rapporteur in hoofdzaak vermeld hetgeen hij. tijdens zijn verblijf in de Vereenigde Staten van autoriteiten op het . gebied van maatschappelijke toestanden aldaar in woord of geschrift vernomen heeft. Uit een en ander is de rapporteur tot de conclusie gekomen, „dat de prohibition law over het algemeen vrijwel wordt toegepast" en „dat het openbare leven in Amerika, ondanks een toepassing (van die wet), die hier en. daar zeer langs lijnen van geleidelijkheid gaat, toch meer en meer wordt drooggelegd". Over de juistheid van deze conclusie meent de Commissie niet bevoegd te zijn om een oordeel uit te spreken. Zij meent het uitspreken van een oordeel te gereeder te mogen nalaten, waar de factoren welke in Amerika op de naleving van een absoluut drankverbod van invloed zijn, in aard geheel verschillen van de omstandigheden, welke de mogelijkheid van een getrouwe naleving van zulk een verbod h. t. 1. zullen bepalen. Met het uitsluitende doel Uwe Excellentie in staat te stellen de vraag, hoe in Amerika het drankverbod nageleefd wordt, ook van andere zijde tej?ezien, veroorlooft de Commissie zich echter onder Haar hooge aandacht te brengen het als bijlage hiernevens gaand «itikel uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant (Mail-Editie) van 14 Februari 1922, getiteld: Hoe droog is AmerikaT De schrijver komt daarin tot de conclusie (blz. 22, le kolom), dat „vrijwel evenveel gedronken wordt als voorheen, alleen met dit verschil, dat de Regeering of liever gezegd de schatkist er uitsluitend onkosten aan heeft en de reusachtige verdiensten vloeien in de zakken van smokkelaars en andere wetsovertreders".

In de verdere hoofdstukken van het rapport-Van-Walsem wordt aan de hand van verschillende statistieken aangegeven welke invloed het alcoholverbod heeft uitgeoefend op toestanden van politioneelen en justitieelen aard (§2 en 3) en op de volksgezondheid en -welvaart (§ 3 en 4). De kennisneming hiervan heeft de Commissie niet gebracht tot de erkenning van de noodzakelijkheid, dat

Sluiten