Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op 1 Januari van bovenbedoeld jaar verleende verguiiningen als maximum moet worden beschouwd, dan zal, zou men art. 1 onverkort handhaven, het aantal vergunningen ten tijde van de invoering der ordonnantie aanzienlijk toenemen, wat de naleving der ordonnantie niet ten goede zou komen.

N. h. v. zal daarom het kwantum van 50 L. terug gebracht moeten worden tot bv. 10 L. d.i. de hoeveelheid, welke in de Nederlandsche Drankwet wordt genoemd.

Het tweede bezwaar is, dat alle dranken, welke meer dan 1% alcohol bevatten, over één kam worden geschoren. Een zoodanige regeling wijkt af van die in de Nederlandsche drankwet, welke onderscheid maakt tnsschen den verkoop van sterken drank — d. i. gedistilleerd — en die van andere alcoholhoudende dranken dan sterken drank. Een zoodanig onderscheid zou de Commissie echter niet willen overnemen; zij acht het niet rationeel, wijl er gegiste dranken zijn, welke nagenoeg evenveel alcohol bevatten als gedistilleerde. Evenwel acht de Commissie groot verschil in het gebruik van weinig alcoholhoudende dranken als lichte bieren en wijnen en zware alcoholische dranken. Voor verfrissching hebben vele personen aan deze eerste behoefte en naar het inzien der Commissi kan in het gebruik ervan geen maatschappelijk euvel worden gezien. Haars inziens verdient het dan ook aanbeveling, dat door den wetgever met dat verschil wordt rekening gehouden. Het eenvoudigste kan dit geschieden door het in het ontwerp voorgestelde procent van één te verhoogen. Van het aangeven van een bepaald procent meent de Commissie zich te moeten onthouden; het ware in overleg met den Burgerlijk Geneeskundigen Dienst vast te stellen.

Artikel 2.

Zooals voorgesteld door de heeren Van Walsem en Zooals voorgesteld door de Commissie. Bervoets.

1. Het is aan een ieder verboden alcoholhoudende 1. Geen wijziging, dranken in het klein te verkoopen, zonder daartoe vooraf vergunning te hebben verkregen.

2. Het verzoek om vergunning hetwelk wordt gedaan door tusschenkomst van het betrokken Hoofd van plaatselijk Bestuur aan het betrokken Hoofd van het gewest, of indien er in het betrokken gewest, een gewestelijke Raad is ingesteld, aan den Voorzitter van dien Raad, bij gezegeld request, houdt in den naam, voornamen, ambten, beroepen, bedrijven, en de woonplaats van den verzoeker, een nauwkeurige aanduiding van de lokaliteit of lokaliteiten, benevens van de aanhoorigheden, waar men de alcoholhoudende dranken wenscht te verkoppen, met vermelding van oppervlakte.

2. Het verzoekschrift om vergunning wordt, door tusschenkomst van het hoofd van plaatselijk bestuur van het ressort binnen hetwelke gelegen is de plaats alwaar de verzoeker alcohol in het klein wenscht te verkoopen, gericht tot het hoofd van het gewest waartoe dat ressort behoort, of indien het behoort tot een gebiedsdeel, waarvoor een gewestelijke dan wel plaatselijke raad is ingesteld, tot den Voorzitter van dien raad en bevat een nauwkeurige aanduiding met vermelding van de oppervlakte van de loealiteit of van de kwaliteiten, benevens de aanhoorigheden, waar de verkoop bedoeld in artikel 1 zal plaats hebben en vermeldt tevens den naam en z.v.n. de voornamen, alsook de ambten, beroepen, bedrijven en woonplaats van den verzoeker.

3. In gemeenten, waar een gemeenteraad is ingesteld, wordt het verzoek, bedoeld in het vorig lid, gericht tot den voorzitter van dezen Raad.

3. Wordt gevraagd een vergunning uit te oefenen binnen een gemeente, dan wordt het in het vorig lid bedoelde verzoek rechtstreeks gericht tot den voorzitter van den raad dier gemeente.

2

Sluiten