Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die in de leden 3 en 4 vindt zijn grond in de wenschelijkheid om datgene, wat gerekend kan worden te behooren tot de uitvoeringsvoorschriften van deze ordonnantie, bij besluit te regelen. Indien in de practijk blijkt dat deze voorschriften verandering behoeven is wijziging eenvoudiger.

Artikel 17.

Zooals voorgesteld door de heeren Van Walsem en Zooals voorgesteld door de Commissie. « Eervoets.

De medegenomen dranken, bedoeld in het vorig artikel De Commissie stelt voor om de evenvermelde reden dit worden onderzocht door een door den Gouverneur-Generaal artikel te doen vervallen, aan te wijzen deskundige of deskundig bureau.

Artikel 18.

ti Deze deskundige of de leider van de in het vorig artikel bedoelde deskundig bureau legt in handen van het hoofd van het gewest, alwaar hij woonachtig is, persoonlijk een verklaring onder eede of belofte af, dat hij het onderzoek naar beste weten en zonder aanzien des persoons zal verrichten.

Om de zelfde reden meent zjj dat ook voor dit artikel in de ordonnantie geen plaats is.

2. De deskundige en de leider van het deskundig bureau zijn bevoegd de zegels bedoeld in de laatste alinea van het vorige artikel, te verbreken, na maatregelen te hebben genomen welke verwarring der monsters met andere voorkomen.

Artikel 19.

Zoolas voorgesteld door de heeren Van Walsem en Zooals voorgesteld door de Commissie. Bervoets.

1. Behalve aan de ambtenaren en beambten der politie en aan de in het volgend artikel genoemde ambtenaren, zijn de fabrikant, de importeur van alcoholhoudende dranken of de beheerder van een inrichting, waarvoor vergunning tot verkoop van alcoholhoudende dranken in het klein is verleend, gehouden den vrijen toegang tot de fabriek, opslagplaats of inrichting te verleenen aan het Hoofd van het gewest, den Voorzitter van den gewestelijken Baad of dien van den Gemeenteraad of aan de door laatstgenoemde drie autoriteiten aangewezen personen.

2. Zij zijn verplicht aan die personen alle in verband met de handhaving dezer ordonnantie door hen gevraagde hulp te verleenen en alle inlichtingen te dien opzichte te verstrekken.

1. De fabrikant of de importeur van alcoholhoudende dranken alsook de beheerder van een inrichting waarvoor vergunning tot verkoop van alcoholhoudende dranken in het klein is verleend zijn gehouden aan de gezaghebbenden, welke bij besluit met het toezicht op de naleving van deze ordonnantie zullen worden belast, vrijen toegang te verleenen tot de fabriek, opslagplaatsen of inrichting.

sfm. het hiernevens vermelde.

TOELICHTING VAN DE AFWIJKING.

De wijziging in lid 1, houdt verband met het voorstel om artikel 20 te doen vervallen.

Artikel 20.

Zooals voorgesteld door de heeren Van Walsem en Ber- Zooals voorgesteld door de Commissie, voets.

Het toezicht op den invoer in Nederlandsch-Indië of op De Commissie stelt voor dit artikel te doen vervallen, het aldaar vervaardigen van alcoholhoudende dranken

Sluiten