Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ken hoofden van plaatselijk bestuur, zijn bevoegd op dagen, waarop misbruik van alcoholhoudende dranken te vreezen is, te bepalen dat in het gewest of bepaalde gedeelten daarvan of in de gemeente, alle voor het publiek toegankelijke lokaiteiten met vergunning, tot verkoop van alcoholhoudende dranken in het klein, voor dien verkoop op bedoelde dagen gesloten moeten zijn, hetzij gedurende den, geheelen dag, hetzij gedurened bepaalde uren.

2. De betrokken vergunninghouders ontvangen van een bepaling als bedoeld in het eerste lid van dit artikel schriftelijk kennis en het is hun verboden gedurende den tijd, daarin genoemd, hun lokaliteit voor den verkoop van alcoholhoudende dranken in het klein geopend te hebben.

3. Indien de afdeelingschefs van de bevoegdheid in dat eerste lid van dit artikel gebruik maken, geven zij üervan onmiddellijk kennis aan het Hoofd van het gewest of aan den Voorzitter van den gewestelijken Raad.

4. Van de besluiten in lid 1 bedoeld wordt door den Voorzitter van den gewestelijken- of van den Gemeenteraad schriftelijk aan deze colleges mededeeling gedaan. .

Artikel 12.

In elke inrichting, waar krachtens 'vergunning alcoholhoudende dranken worden verkocht, moet een door den gewestelijken secretaris of door den secretaris van den géwestelijken- of van den Gemeenteraad gewaarmerkt afschrift van het vergunningsbesluit alsmede een gedrukt exemplaar dezer ordonnantie in de Nederlandsche en Maleische taal beide duidelijk leesbaar, niet- hooger dan 2 Meter boven den vloer zijn opgehangen.

Tevens moet boven aan den ingang, die toegang geeft tot de inrichting, op duidelijk zichtbare wijze zijn aangebracht het woord „vergunning" in letters minstens tien centimeter lang en 1 c.M. breed, en daaronder de naam van den vergunninghouder.

2. In geval van het vervallen of intrekken der vergunning wordt binnen acht dagen het in het eerste lid van dit artikel bedoelde afschrift aan het Hoofd van het gewest of den Voorzitter van den gewestelijken Raad of Gemeenteraad teruggezonden, en het woord „vergunning" weggenomen.

3. Indien dat woord niet binnen dien termijn is weggenomen doet het Hoofd van het gewest of de Voorzitter het wegnemen ten koste van den nalatige.

Artikel 13.

1. Het is verboden in de lokaliteit in het vorige artikel bedoeld of in hare aanhoorigheden aan jongelieden, die den leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt of van wie redelijkerwijze moet vermoed worden dat zij dien leeftijd nog niet hebben bereikt, alcoholhoudende dranken te verstrekken voor geld of om niet.

2. Het is verboden in die lokaliteiten of in een lokaliteit, die daarmede binnen 'shuis gemeenschap heeft, of in hare aanhoorigheden arbeidsloonen uit te betalen of toe te laten dat arbeidsloonen in zoodanige lokaliteit of hare aanhoorigheden uitbetaald worden.

Onder arbeidsloonen worden niet verstaan loonen, verschuldigd voor werkzaamheden, die zijn verricht in de lokaliteiten of hare aanhoorigheden, of ter zake van het bedrijf, dat daarin wordt uitgeoefend.

Sluiten