Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergadering van Uwe Commissie met de districtsveeartsen is vastgesteld. Een afdruk wordt als bijlage aan dit verslag toegevoegd.

De leiding van de schadeopneming bij de veehouders heeft bij de districtveeartsen berust.

De opneming zelve is in de meeste provinciën geschied door onder de districtsveeartsen werkzaam personeel, bij voorkeur personen, die met de plaatselijke toestanden vertrouwd waren.

Wat Friesland betreft, is door den districtsveearts de medewerking ingeroepen van de Besturen van Friesche Maatschappij van Landbouw en van den Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken, welke medewerking door die Besturen bereidwillig werd verleend, onder de nadrukkelijke voorwaarde van zoo nauwgezet mogelijk onderzoek. Aldus is in Friesland de schade van de bij de Coöperatieve Zuivelfabrieken aangesloten veehouders opgenomen door bemiddeling van de Directeuren dier zuivelfabrieken, die ook indien persoonlijk bezoek van veehouders ten behoeve van het verkrijgen van juiste gegevens noodig bleek, daartoe betrouwbare personen aanwezen.

Van de Vereeniging van de Speculatieve Zuivelfabrieken in Friesland bleek bezwaarlijk afdoende medewerking te verkrijgen. In verband biermede is de schade van de bij die fabrieken aangesloten veehouders hoofdzakelijk door onder den districtsveearts werkzaam Rijkspersoneel opgenomen.

Ook in Drenthe is de schade door bemiddeling van de Directeuren der Zuivelfabrieken opgenomen, terwijl in enkele andere districten, hoewel Rijkspersoneel de opneming verrichtte, toch bij vaststelling van de schade meermalen van door zuivelfabrieken en landbouwcorporaties verstrekte gegevens en hulp dankbaar gebruik werd gemaakt.

Uit het bovenstaande blijkt, dat de invulling der vraaglijsten niet zonder meer aan de veehouders is overgelaten, doch een deskundige daarop meestal door diens persoonlijke aanwezigheid en hulp bij de beantwoording van de lijst, controle heeft uitgeoefend. Voor de betrouwbaarheid der antwoorden is derhalve naar vermogen gewaakt.

Niettemin bleef ook desondanks de medewerking der veehouders voor het welslagen van het onderzoek een onmisbare factor.

Eenige districtsveeartsen geven in hunne ter zake aan ons uitgebrachte rapporten over die medewerking hunne indrukken weer. Wij achten het van belang deze mededeelingen hieronder te doen volgen: De districtsveearts te 's-Hertogenbosch schrijft:

„In enkele gevallen werden de opgaven der schade beïnvloed, doordat de „betrokkene al dan niet voorstander van maatregelen (eventueel al dan niet „afmaken) was. De vragenüjst werd dan als „niet betrouwbaar" genoteerd."

Sluiten