Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel K

GEMEENTEN.

Provincie Noord-Brabant.

1. Alem c.a | o 2 "

§• AI"5kfrk 18 12 - _ _ - - - — i) 100.- 100—

5. Beek en Donk 1 — — — —

6. Been. 6 4

7. Bergen op Zoom . . . '. i a 1 50.— — — _ _ _ „ 7n 1Q„

«• ï ï Z Z Z " - 200- } -°- 200.Z

m B^ènc.: 1 i - z . z kJ f- , -

11. Boekei ... , 1 10°- l> 60- 160-

12. Boxtel 7 ï ~~ — — — — — _ _

13. Budel ; f ~ — — — — _ _ _ — — 14 Capelle .... a i — 1 450— — _ _ — "~ 16. Chaam . . . . ! .' .' ! ? J ~ ~ ~ - - - Z Z 4_~

16. Cuijk c. a 3 ! _ _

17. Deurne ca 1 ~ ~ — — — — _ _

18. Dieden c.a. .. 9! T ~ — — — _ _ ~

19. Diessen. o k ~ — 1 176.— — _ _ ~ \ -~

20. Dinteloord ca. . ...'.' 6 5 Z ~ ~ — - — Z Z _

21. Dinther. .-'.*. O i ~ ~

22. Dongen ! ! 3 9 ~~ ~ ~ ~ ~ - - - -

28. Drongelen ca 88 Z ----Z Z

24. Drunen 8 2 — — — —

25. Dungen (den) II 2 2 - — — _ ~

26. Dussen ca 11 7 *

27. Empel ca. 2 o ~ r~ — — —

|f LT'en} i Z Z Z Z Z - - - - ') ~8- a-

30: EsTharen .' ' | ] \ \ [ } { ~ - Z Z Z Z ') J6- 26.-

81. Ettenca.. . . 18 8 , ™ ~~ - 0 85- 85-

32. Fijnaart ca* ? 1 200— - _ _

a& GS. : : : : : :\\ l t z z z z

35 Gemerti 1 1 400- - Z Z ~ 260— 1) 60- 810—

5 5 1 800— 1 100— Z ') 60— 460—

86. Genderen . . , . 90°—

37. Gii«ca.. io 6 - - - - _ _

2-f al 7 Z .Z _ 70. _ 170-

41. Hap». . - 166°- ~ 1780-

42. Hedikhuizen . . '. [ ' ' ï ï - - - _ _ n « ._

43. Herptca. . . J 1 T ~ - - - - _ _ - ») 66.- 55.-

44. 's Hertogenbosch .... 5 1 3o°— - - _ _ Z «j^T

45. Hemden 8 3 Z - _ — 850—

46. Hilvarenbeek - % "> 10°— MO—

47. Hoeven. k — — — — — _ _

fe1*"": \ 1 * z z z z _ z 6_~

60. Huisselingca 2 2 _ Z Z 7 lm ~ ~ 100- - 100-

61. Klundert 11 9 ' ~ - 100-

52. Lieshout. .... o - - - _ _ _

53. Linden .... ' 6 4 1 60— — _ _ —

i Lu^ir0z z ' J) J°- ™=

66: Maashees c. a 4 1 *~ —

68' Meeuwen ca2 8 ~ ~ Z • ' '» 100— 100—

59. Megen c.a.' '. '.Z .' \ ] J| 3 | ~ ~

(i Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 ja genoemde aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 ge«• noemde aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van » den verkoop in kolom 8 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 «" genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het » kreupel «orden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 4 genoemde aantal werden kwijnend ziek (niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het kwijnend ziek worden in kolom 7 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 50 genoemde aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van o het sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

Schade door verlies aan vleeach en vet (in guldens).

e Overige schade

(in guldens).

Totale schade (in guldena).

Volgnummers.

Sluiten