Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ . . . e 1 j Schade per

Schade per d . Schade

» Schade * % veehouder volgens de

Sj , , , . veehouder volgens de g 1 Totale schade per veehouder, waar !

B Totale schade per veehouder, waar . . | fiFMFFNTEN veetelling, gehouden

GEMEENTEN. g*V^ ^ uitbrak —^» | . 0-—* * "t^T ^ « "»* "»»

| (in guldens). (in guldens). £ (in gulden,). (in guldens).

S— ■ >— ■ ii—~~ i ~~~ i ZI

SS : : : : : SS£= fff SS

Provincie Noord-Holland. » SsSfiST: : : : S= i£S£ §S

75. Obdam 17677— 585.67 160./0

t Aalsmeer 68135- «53.03 289J4 76. O-JJhuisen 39387- gag |||

6' & • ■ : : : : S- i£S iSS .2 SSST : : : : • •

SSST-.::::'! ^ g| g | . : : : : *: SS Jffl

| : HÏE 11 ' fi ll^^ 'l # 11 I

| g*-*; . . . \ | JEU «gg .17,0 £ -osdorp. . .... . 99296- ™ 20,60

16 Berkhout . 80025- 508.90 12563 91 gc£g^. ■ ; ; ; ; SS* gf

SS'' 2om= «IS 28li 93. Schermerhorn 2 630- 616- 200.28

;i: Hls!- = S?S ft S-

1^5^:: Jf= g| |1 i: |&speli ':":::: B ^

26 Callantsoog 31683- 673.04 272.70 101. Twiskv ^34- 9«.06 g|

§ :::::: SS£= iS&£ || | |& 5:' 1SS SSS

| S aanzie" " " " "St "tl 'SS St SS.' : ^tfMM ^

36. Haarlem 38996- 134469 189.30 1L Weesp^arspe. . 189239- 123686 ||

fo: He-leT!: : : : : 1 S- SS 85 & 1 2072- 41,40 •

- - . , goftgo 747IR dob-_o

41. Heemstede 10918- 727.87 • 102.04 116. Wier.ngerwaard 33623._ 454.86 . 124.38

11 d : : : : IS- SS £S ■ & • ■ : • : : X- SS f

9o79i 598 2o8.2o

ia wïl „C1,m oKQfio _ 919.56 164.51 121. Wijdenes ....... g'^' 70546 523.64

I IE S- SS« iSS S £=&: TT:■: 61371 ^

S SsT"1- ' ' : : : : S SS S rïHH^™"1 I 5ïl- SÜS

5! fcoüde ii.::: l5036- 758.67 658.84 m |u,d-^charwoude. oi(?6- 453.25 226.63

ft Kan de Zaan ! ! . iSS? S ■ SS 1^ ! I ï I > • ! ^ —

t . 1 K69.1789— 800.61

56 Kortenhoef 21716- 835-23 366- Totaal . . . 55/178». gemeente„. . = 279.16

57. Krommenie 28618— 758.11 4,6.97 . ..„..„«..,

58 Kwadiik . 21897— 684.28 497.66 Voor de gemeen ten waar

b». K-waaijü Sijna 791 08 482.23 mond- en klauwzeer

59. Landsmeer ,0406— «91.UB ïrf . „u,- — 284 51

60. Laren 38953— 505.88 314.14 heerschte - OltJii

61 Limmen 21721— 482.69 172.39

co Maarten fStl . 14223— 418.32 104.58 , .

1: Markèn(sg: : 1362- 454- 85.13 Prov ncie Zeeland.

64. Medemblik 6878— 859.75 107.4, swwi.

65 Middelie 25227- 427.58 289.97

, . i u I 6650— 201.62 H4-t>6

66 Midwoud 64044— 794.76 505.08 L Aagtekerke iS»0_ 502.70 84.16

67! Monnikendam. . 65893- 784.44 604.52 2. Aardenburg W600. 350.79 4U8

RS Muiden 51049— 865.24 543.0 , 3. Annaland (St.) " 287^3 125.14

69. Sdën ! \ \ i . . JM -1648.- 597.13 298.57 4 Arnemulden. . . . .. . 282.88 16.83

70. Nederhorst den Berg . . | 37425— 1011.49 416^3 5. Axel . . 1

8.

9. 10.

11. 12. 18. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

21. 22. 23. 24. 25.

Sluiten