Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage IIĀ»

VERSLAG ZWTTSERSCHE REIS-COMMISSIE.

De bestrijding van het mond- en klauwzeer in Zwitserland.

De bestrijding van besmettelijke veeziekten is in Zwitserland geregeld bij de wet van 8 Februari 1872. aangevuld en gewijzigd bij de wetten van 19 Juli 1873 en 1 Juli 1886.

Op 1 Januari 1921 zullen deze wetten vervallen en zal daarvoor in de plaats treden de wet van 13 Juni 1917, waarvan reeds nu enkele bepalingen door den Bondsraad van kracht zijn verklaard.

Met uitzondering van den veeartsenijkundigen dienst aan de grenzen, welke door den Bond geregeld wordt, is de uitvoering van de wet, in overeenstemming met het karakter van den Bond. overgelaten aan de verschillende kantons.

De Bondsraad oefent echter controle uit en geeft in de gevallen, waarbij de maatregelen zich over verschillende kantons uitstrekken, de noodige voorschriften ter verzekering van een goede samenwerking. De bond restitueert aan de kantons de helft van de voor de bestrijding van mond- en klauwzeer gemaakte kosten.

Met het toezicht op en de leiding van de veeartsenijkundige politie zijn door den Bondsraad belast het Departement van de Volkshuishouding en de Directie van den Veeartsenijkundigen Dienst.

Aan het hoofd van de Directie van den Veeartsenijkundigen Dienst, die te Bern zetelt, staat een veearts.

De kantons organiseeren den kantonalen en plaatselijken veeartsenijkundigen dienst zelfstandig onder de volgende voorwaarden:

1'. ieder kanton benoemt een kantonaal veearts, die de veeartsenijkundige politie onder het toezicht van de kantonale regeering leidt;

2 . de kantonale organisatie moet een goede toepassing van de voorschriften der wet en van de daarop steunende verordeningen waarborgen.

De grootere kantons zijn verdeeld in districten (Bezirke) en voor ieder district is een veearts aangewezen, die bij het voorkomen van besmettelijke veeziekte als ambtenaar optreedt.

Groote districten zijn onderverdeeld in kringen (Kreise). waarvoor eveneens veeartsen worden aangewezen.

Deze veeartsen (Bezirks- en Kreistierarzte) staan onder toezicht van den

Sluiten