Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De afgesloten hoeven zijn kenbaar gemaakt door plakKaten. waarop ae naam der ziekte, de wettelijke voorachriften en de straf bepalingen zijn aangegeven.

Voor de hoeven, waarop zich ziek vee bevindt en de verscherpte afsluiting geldt, zijn deze formulieren geel. voor de hoeven met verdacht vee en eenvoudige afsluiting zijn ze blauw.

Bovendien wordt de bevolking door roodgekleurde aanplakbiljetten ingelicht omtrent de voornaamste ziekteverschijnselen, de te volgen gedragslijn en de getroffen maatregelen.

Evenals hier te lande zijn ook in Zwitserland de inspuitingen met bloed van herstelde dieren in toepassing gebracht.

In het kanton Luzern mogen deze inspuitingen alleen verricht worden door speciaal daarvoor door de kantonale regeering aangestelde veeartsen.

In de circulaire van het kantonale Veeziekten-Commissariaat te Luzern

wordt daarover gezegd:

„De tot nu toe gevolgde praktijk, waarbij voornamelijk slechts enkele „bevoorrechte veehouders zich van de noodige entstof konden voorzien en verschillende veeartsen op eigen gelegenheid opereerden, heeft vele ongerechtigheden .,in het leven geroepen en tot ongepaste toestanden en nadeelige gevolgen aanleiding „gegeven, zij is daarom op den duur niet houdbaar."

Te Luzern is de inspuiting op het oogenbÜk als volgt geregeld:

De afdeeling serumbehandeling van het kantonale Veeziekten-Commissariaat koopt herstelde dieren op. 2 tot 5 weken nadat ze ziek zijn geworden.

In de eerste plaats komen daarvoor die dieren in aanmerking, welke voor den veehouder weinig nut opleveren, doordat ze b.v. niet drachtig zijn, te weinig melk geven, enz*.

Met een daarvoor ingerichte transport-automobiel worden de aangekochte dieren bij den veehouder gehaald en naar den stal van het serum-instituut, een op de veemarkt te Luzern gebouwde loods, gebracht.

De met de inspuiting belaste veeartsen geven iederen avond telegraBsch op. hoeveel bloed ze den volgenden dag noodig zullen hebben en naarmate de bestellingen inkomen, worden er den volgenden morgen runderen geslacht.

Nadat de dieren door middel van het schietmasker zijn bedwelmd, wordt de halsslagader los geprepareerd, geopend en het bloed opgevangen in een steriele gegalvaniseerde bus waarin een roerinrichting is aangebracht om de dehbrinatie te bewerkstelligen.

Gemiddeld wordt 15 Liter bloed per rund verkregen. Alleen bloed van dieren, die vrij van tuberculose blijken te zijn, komt in aanmerking en in den regel wordt het aldus van drie dieren verkregen bloed gemengd.

Sluiten