Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overeenkomstig de bepalingen van de Arbitragewet 1889 wordt dan een arbiter benoemd, die binnen 7 dagen uitspraak doet

De partij, die in het ongelijk wordt gesteld, betaalt de kosten der arbitrage. Indien de plaatselijke overheid van meening is, dat afgemaakte dieren reeds ziek waren op het tijdstip, dat zij in het district werden ingevoerd, heeft zij het recht het bedrag der getaxeerde waarde niet of slechts gedeeltelijk uit te betalen.

Ih stallen of op weiden waar zieke dieren gestaan hebben, mag geen vee gebracht worden gedurende een termijn van 28 dagen, te rekenen van den dag waarop het laatste ziektegeval door afmaking is geëindigd.

Behalve deze maatregelen ter plaatse wordt, zoodra zich een geval van mond- en klauwzeer voordoet, het geheele veevervoer stopgezet uit, naar en binnen een kring van 15 Engelsche mijlen (± 24 K.M.) rondom den besmettingshaard. Dit geschiedt krachtens het besluit van het Ministerie van Landbouw en Visscherij van 14 Februari 1920. Vanuit het Departement te Londen wordt onmiddellijk aan de betrokken politieautoriteiten telegrafisch mededeeling gedaan van de uitvaardiging van dit vervoerverbod.

Door de zorg van de politie worden de veehouders er mede in kennis gesteld en worden biljetten uitgereikt, waarop de verschijnselen der ziekte en de te nemen maatregelen zijn aangegeven.

De districtsinspeoteur kan in bijzondere gevallen dispensatie van bovengenoemd vervoerverbod verleenen.

Na 10 dagen wordt deze kring in den regel ingekrompen tot 10 mijlen (± 16 K.M.) en na nogmaals 10 dagen tot 5 mijlen (± 8 K.M.).

Met het. geven van dispensatie in de buitenste zöne is men vermoedelijk nogal vrijgevig, daar het houden van markten kan worden toegestaan onder voorwaarde, dat uitsluitend slachtvee mag wórden aangevoerd.

In den kring van 5 mijlen (± 8 K.M.) rondom het ziektegeval, den zoogenaamden verboden kring; wordt niet zoo gemakkelijk dispensatie van het verbod van vervoer verleend.

Daar kan men zelfs verder gaan door het verkeer van personen te beperken, voetpaden af te sluiten en het vasthouden van honden en pluimvee te bevelen.

Op Zondag 9 Januari 1921 waren wij in de gelegenheid in de gemeente Banbury (Oxford) op een afstand van ongeveer 75 Engelsche mijlen van Londen gelegen, de gedeeltelijke behandeling van een geval mede te maken.

Het betrof hier een koppel droge koeien en pinken, te zamen 36 stuks, aangekocht op 21 December 1920 en rechtstreeks van de markt naar de weide gebracht.

Sluiten