Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkeeren en nog geen uiterlijk waarneembare ziekteverschijnselen vertoonen. Men beschouwt echter alleen die dieren als aangetast, welke duidelijk waarneembare ziekteverschijnselen vertoonen en controleert de lichaamstemperatuur van de verdachte dieren niet.

De maatregel van opstallen van verdacht vee, hier te lande nogal eens met succes toegepast, kent men in Engeland niet Hierbij moet in aanmerking worden genomen, dat in verschillende graafschappen het vee ook gedurende den winter buiten blijft.

Het markttoezicht is geheel onvoldoende en bepaalt zich tot het over de markt wandelen van een inspecteur.

De ontsmetting van veewagens is zeker niet beter geregeld dan hier te lande.

Stal en weideinspectie door veeartsen en veeopzichters, een goede maatregel ter bevordering van een tijdige aangifte, vinden in Engeland niet plaats.

Indien de wetteüjke voorschriften in Engeland niet verder gaan dan hier te lande worden zij dan daar wellicht met grooter gestrengheid toegepast en gehandhaafd?

Ook deze vraag meenen wij ontkennend te moeten beantwoorden, hoewel moet worden erkend, dat er enkele factoren zijn, die aan de Engelsche methode ten goede komen.

Het groot aantal inspecteurs maakt het mogelijk ieder geval met de meeste zorg te behandelen, wat zeer zeker van groot belang is

Het wil ons echter toeschijnen, dat het toezicht bij de verbranding en de slachting zonder bezwaar aan een vertrouwden en goed geïnstrueerden veeopzichter kan Worden overgelaten, zooals hier te lande meestal geschiedt.

Voor de opsporing van contactgevallen is het echter gewenscht, dat er een inspecteur beschikbaar is, die zich geheel aan die teak kan wijden, al brengt het zijne eigenaardige bezwaren mede, wanneer die inspecteur in de streek niet bekend is, zooals het geval was met onzen geleider op 10 Januari.

In dit verband moet gewezen worden op de verplichting, welke op de handelaars in varkens rust, om een register aan te leggen en bij te houden van alle aan- en verkoopen, eene verplichting, welke binnenkort ook aan de handelaars in rundvee zal worden opgelegd.

De hulp van de politie, die in eene eenigszins andere verhouding tot de veehouders staat dan de gemeenteveldwachters hier te lande, komt eveneens aan de bestrijding ten goede.

Wat de medewerking van de veehouders aangaat, daarover werden ook in Engeland klachten vernomen en ook daar werkt de rechterlijke macht niet altijd mede om dit euvel te bestrijden. In 1919 kwamen in Warwickshire verschillende gevallen voor, waarbij de besmetting was overgebracht door de zoekers

Sluiten