Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hevig optrad er, met groote sterfte gepaard gmg, acttte oe ^ ~ -

ÏÏ Lfd voor demonstratie zoo gunstig, dat aan den aandrang om den ter^n wederom open te stellen werd toegegeven. Het was echter onmogelnk voor de Teder der Subcommissie herhaaldelijk verre retzen te ondernemen om deze demon-

tties bij te wonen, zoodat de hulp der districtsveeartsen is ~o^ naroepen terwijl zooveel mogelijk de Commissieleden z.ch van de resultaten per TooS oP de hoogte zouden stellen. De vergadering der Staats_e van 30

Maart .920 ging met ebt denkbeeld der Subcommtsste accoord

De termijn is toen opnieuw voor 2 maanden opengesteld n.1. de aangitte tot

ie Mei de demonstratie tot 1 Juli I920- .

Hieromtrent is ook een bekendmaking in de Staatscourant van 27 Apnl

1920 No. 811 verschenen:

BEKENDMAKING. MIDDELEN TER GENEZING EN VOORKOMING VAN MOND- E» KLAUWZEER.

te demonstreeren onder controle der Commissie. IK termij

~t S^eid willen ^ ^ moeten .0^ Mei-wensen

daartoe te kennen geven aan Prof. Dr. L. de Blieck, Bütstraat ,68, Utrecht.

Nogmaals ontstond een stroom van aanbiedingen en adviezen, welke allen op

Nogmaals om ™wenheid voor demonstratie werd gegeven,

dezelfde wi ze werden behandeld, n.1. gelegennem

De epizoötie welke in den zomer van 1920 hevtg woedde, nam m den f rtevallen kregen een milder en sneller verloop; aanbtedmgen van nazomer af, de gevallen kregen een daagden nog

gen.es- en voorbehoede» namen echte,^af^Na 'J£J^J^ een groot aantal inzenders op, terwijl personen, d.e reeds gen opnieuw de werking van hun middel wilden la«» ziem

Voorzoover laatstgenoemde personen betrof, werd dit toegesta

^ "'sommige bezitter, van middelen wendden zich opnieuw «-ea^» Laodboow, werde» som, i» a»dm»tie o».va»ge» terwijl

inzonderheid Duitschland, nieuwe aanbiedmge» — D Mm,te l*e P aan de Staatscommissie advies gevraagd hoe verder met deze ware te handelen.

Sluiten