Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST VAN VEEHOUDERS bij wie

NAAM Aantal en Toestand der dieren

NO. EN diersoort voor de behandeling rjATUM. WIJZE VAN BEHANDELING.

WOONPLAATS. rund varken Gezond Ziek Contr.

1 Bern. de Bie 5 1 1 5 2 26 Oct.'19 Tryposafrol opgelost in water, per

Ingber-Gulpen. flesch ingegeven. 7 x 10 gram,

met tusschenpoozen van 24 uur.

2 G. Peereboom .... 21 5 3 21 7 26 Oct.'19 7 x 10 gram per rund.

Ingber-Gulpen. 7 X 3V3 gram Per kalf-

7x31/3 gram per varken.

3 Hubert Vaessen. ... 15 1 13 13 31 Oct.'19 7 achtereenvolgende dagen 10 gr.

Vaals. schaap per koe' 3^3 gram per schaaP

en varken daags. 10 s

4 H. Jansen 7 6 2 5 2 4 Nov. '19 Gedurende 7 achtereenvolgende

Oud-Vroenhoven. dagen, IO gram per koe en 3 ]/3 gr.

per varken per dag.

5 Klooster Bloemendaal. .8 6 12 2 7 Nov.'19 Gedurende 7 achtereenvolgende

Vaals. dagen, dagelijks 10 gram per koe

en 3 '/3 gram per kalf en per varken.

6 Reinaards-Einighausen .5225 21 Nov.'19 5 x 10 gram per dag en per koe.

7 Gebr. Fyten 24 9 10 23 2 28 Nov.'19 7 dagen achtereenvolgens 10 gram

IJmbricht. per koe per dag, de varkens

3V3 gram Per dag-

8 J. Duys 5 2 7 1 2 Dec.'19 7 dagen achtereen, 10 gr. per dag en

Born. P- koe 31/3 gr. p. dag en p. varken.

9 Hubert Huynen. ... 10 10 3 Dec.'19 Gedurende 6 achtereenvolgende

Hoog Crutz, Noorbeek. dagen, werd aan alle dieren 10

gram per dag toegediend.

10 L. Haan-Millens. ... 34 23 51 6 5 5 Dec.'19 Gedurende 7 achtereenvolgende

Nieuwstadt. dagen werd met uitzondering

der 5 controle-koeien, per dag 10 gram per koe en 3Y3 gram per kalf en per varken ingegeven.

vee TRYPOSAFROL is toegepast.

TOELICHTINGEN.

Noch in de eetlust, noch in den voedingstoestand konden verschillen worden waargenomen. Het varken, dat in denzelfden stal lag, is vrij gebleven.

Bii het instellen der behandeling waren de pinken reeds doorgeziekt en ongeveer hersteld. Clinisch verloop was bij behandelde en contröle-dieren het zelfde. Tusschenklauwaandoemngen traden bij be,de groepen op, echter met goedaardig verloop.

Bii het instellen der behandeling liepen twee runderen, die nog gezond waren in de weide, terwijl het andere vee dat ziek was, in den stal stond. De twee gezonde runderen kregen eerst elk 2 maal .o gram Tryposafrol en werden toen op stal gebracht, waar de behandeling werd voortgezet op de genoemde manier. Zn werden den derden dag ziek en hadden den vierden dag mondzeer. Een ervan kreeg ook tusschenklauwontsteking. Noch van een curatieve, noch van een preventieve werking van het toegediende Tryposafrol was iets te bespeuren.

Een koe, die vroeger ongeveer 3 maanden tevoren, mond- en klauwzeer had gehad en de varkens, die geisoleerd lagen, bleven vrij.

De stal, de voeding, de verzorging en verpleging lieten niets te wenschen over. Met uitzondering van het kalf dat den 0*en November plotseling stierf en der varkens, die gezond bleven, werden alle runderen ziek. Het verloop was wel niet kwaadaardig, doch volstrekt niet gunstiger, dan op andere naburige stallen, waar het vee ziek was en waar de omstandigheden veel ongunstiger waren. De sectie van het kalf leverde geen bijzonders op; echter kon van vergiftiging niets worden aangetoond en had het dier ook geen verschijnselen vertoond, die daarop wezen.

De varkens, die afzonderlijk werden gehouden, bleven vrij.

Op deze hoeve, waar de diersoorten in afzonderlijke, goed ingerichte stallen stonden waren de P{nken reeds enkele dagen ziek, toen de behandeling werd ingesteld. Met uitzondering der varkens, die gezond bleven, zijn alle dieren ziek geworden. Van eenige curatieve werking kon clinisch niets worden waargenomen.

Van een bijzondere werking van het Tryposafrol viel clinisch niets te bespeuren. De ziekte verliep, wel goedaardig, doch ook de aangetaste dieren in de omgeving, die niet behandeld waren, genazen spoedig. Enkele dieren' kregen tusschenklauwontsteking met goedaardig verloop.

Dit is zeker een der gevallen, die zich tot clinische waarnemingen uitstekend leende. De eigenaar een zeer ontwikkeld man, z.g. heereboer en bekend rasveefokker, heeft niets verzuimd om de proef te doen *l*&nJ^^"£ï, uitstekend vee, waren de stallen zeer goed, wat bouw, ventilatie en ligplaats betreft en heten verzorging en^ erpleging niets te wenschen over. De dieren stonden verder in afzonderlijke sta len, dus koeien, kalveren e" ^^"^^^ kalveren ongeveer 8 maanden oud, werden het eerst ziek; bij het ingeven is de noodige voorzichtigheid betracht ietre koe hSd haar eigen flesch; de gezonden werden het eerst behandeld Zonder ^«^^^^ mond- en klauwzeer gekregen Na 5 dagen, dus toen enkele clinisch gezonde dieren 50 gram Tr>P°*f Xt ^ waren allen ziek. Verschil in het verloop der ziekte bij de behandelde en de 5 contröle-d.eren kon met wo^en waargenomen. De behandelde dieren werden even spoedig, dus op den zelfden datum ziek al • ^ controle dieren. Eigenaardig is nog, dat bij de niet behandelde contröle-dieren geen, bij de behandelde twee zeer ernstige tusschen WalwontSkingen'voor kwamen. Deze eigenaar had op zijn tweede naastaangrenzende hoeve een^ -and tevoren mond- en klauwzeer onder het zich aldaar bevindende vee gehad; de ziekte verliep daarn|^st^^n ^ ^ behandelde dieren op de hoeve Millens, waarvan hierboven sprake is. De schade door het mond- en klauwzeer aan de laatste veroorzaakt is door hem hooger opgegeven, dan aan die der eersten Waar de eigenaar mij meedeelde dat het Tryposafrol hier niet het minste resultaat had opgeleverd, moet ik op grond mijner clinische waarneming, deze meening volkomen onderschrijven.

Sluiten