Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4den dag en een op den i iden dag, terwijl het kalf No. 97, met 26 uur verhit serum ingespoten, op den 3den dag thermisch ging reageeren gedurende 3 dagen achtereen, terwijl het harde gehemelte vele roode vlekjes vertoonde, zonder dat er blaren waren of kwamen.

n Het-kalf, met -25 uur verhit serum ingespoten, moest wegens buiten de proef liggende omstandigheden worden uitgeschakeld. Geen der 4 dieren had dus met blaren gereageerd, drie dieren thermisch.

Eenige van deze dieren zijn later aan kunstmatige en natuurlijke infectie blootgesteld. -

Hetzelfde serum van kalf 74 na 58 dagen ingespoten, bleek zijn virulentie te hebben verloren.

Een 5de serie van 4 kalveren werd daarna ingespoten met serum van kalf No. 01 (altijd nog van denzelfden stam), dat 56 dagen bij ijskasttemperatuur was bewaard.

Met onverhit serum werd een kalf met 10 c.c. ingespoten, het werd na 5 dagen en 10 uur ziek en kreeg blaren.

Vervolgens werden 3 kalveren ingespoten met sera 22, 23 en 24 uur verhit.

Het eerste werd na 4 dagen en 12 uur ziek en kreeg zoowel op de slijmvliezen als aan de klauwen blaren. De beide andere proefdieren bleven vrij van de ziekte.

Er was dus door verhitting van het serum gedurende 22 uur geen verzwakking van het virus veroorzaakt, terwijl één uur langer verhitten het virus reeds gedood had.

Kalf No. 93 den ien December 1919 met serum (23 uur verhit) ingespoten, werd den 15» December o,i c.c. lymphe van No. 101 intraveneus toegediend, zonder dat er reactie optrad.

Het werd den 30en December aan natuurlijke infectie blootgesteld en reageerde den 4» Januari 1920, zoowel thermisch als met blaren in den mond en tusschen de klauwen.

Of we te doen hadden mét een zeer zwak virus bij de eerste infectie of met een voldoenden graad van immuniteit, terwijl het dier niet meer bestand was tegen een tweede infectie, het geval bewijst, dat de immuniteit niet belangrijk is geweest, daar ze ondanks de versterking der eerste infectie, de tweede niet heeft kunnen weerstaan.

Kalf No. 99, met 24 uur verhit serum ingespoten, werd den 6en Januari met virus op den tandeloozen rand gewreven, echter zonder reactie.

Twee -maanden daarna aan een infectie blootgesteld met virulente smetstof, reageerde het prompt.

Het kalf, dat met 26 uur verhit serum werd geënt, reageerde evenmin op een infectie als kalf No. 99. Den 23™ Januari nogmaals aan infectie blootgesteld, reageerde het ook niet.

Onderzoek naar mogelijk opgewekte immuniteit bij de dieren van de 4de serie, die alleen thermisch gereageerd hadden.

Sluiten