Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

on his march to Amsterdam. His Highnes the Prince of Orange was two days since with his army consisting of 10 or 12000 men near Wourden and is now encamped near Leyden. Yesterday Prince Maurits arrived here and this day the Heer van Beveren was made gouvernor of this place during the present danger. All kind of victualls as butter, cheese etc. begin to be extreamly dear. At Rotterdam have been fitted out 4 men of warr which however shall not be sent to sea but employd for the security of the Maese; here have been likewise fitted out 6 or 8 men of warr, who are ordered to continue in the Southsea for the security of those parts. Our fleet lyes still offPlushing.

55. NIEUWSBERICHT UIT ANTWERPEN, 20 Juni 1672 »).

Om seecker divertissement hier gekomen snnde neme de vrypostigheit dese aan UE. te schrijven als TJE. met meerder liberteyt van onse affaires konnende schrnven en moet bekennen dat het alle verstaut te boven gaet dat in soo korten tijdt sooveel considerable steden snn verlooren gegaen sonder eenige considerable resistentie, en noch meer is te verwonderen de groote ontsteltenisse die dit in alle steden heeft gecauseert. De gemeente een algemeene opinie van verraderye hebbende en siende in sommige plaetsen dat de Regenten haere goederen begonden te vluchten, sijn als op eene tijdt op de been gekomen tot Haerlem, tot Leyden, Delft, Rotterdam, Schiedam, Maessluys, ende alwaer de Borgery of Militie heeft moeten verhinderen, dat de gemeente niet en traden tot d'uyterste insolencie, tot Rotterdam hadden reets twee Borgermeesteren onder de voet gesmeten, dan daer passeerende twee compagnien ruyters nae den Hage bracht men bij die occasie de Borgerij in de wapenen en wierde gepubliceert dat sigh niemant met het uytvoeren van schepen meer soude hebben te bemoeyen, waermede alles cesseerde. Ondertusschen dese eerste ontsteltenis over sijnde begint men sigh alom dapper in postuur te stellen, speciael tot Amsterdam en Rotterdam, die alle bereytschap maecken om 't landt rontom onder water te setten, indien 't haer naeder gelden soude. Doch om dese schade te voorkomen spreeckt men van een accoort met Vranckrjjck te maecken alsmede met Engelant, en sal apparent die de grootste condities bedingen die eerst accordeert. Om 't poinct van religie wenschte die liefst met Engelant, te meer noch soo Vranckryck tot sijn oogwit komt, verkrijgende de kracht van dese landen by de zijne, soo sal geene bandt noch te water noch te lande voor die macht sijn te leggen en Engelant self niet seecker sijn 'k Wenschte 't geluck te hebben dat terwijl hier ben eenige ouverture mocht ontfangen van UE. om te mogen weten door wat wegen en op wat wn'ze men de

1) R. O., News Letters 55. — Ongeteekend; zonder adres. — Hand D.

Sluiten