Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onstucken getrocken hadden ende met voeten op de deure geloopen met veele insolentie, soo sach den heere Brouwer door de gelaesen ende siende datter niet een eerelück borgher omtrent en was hadt eene groote pulle vol rensche wijn doen in den vloer setten ende dede de deure open ende seyde teghens die wijven ende dat grauw datse vrijelijek soude» binnekomen. Binnen sijnde vraeghde wat se van hem hebben wilden, dat se verkeert waren, dat hu' dien man niet en was die sjj meynden, dat hjj snn goedt ende bloedt soo wel voor het vaderlandt soude geven, ja misschien innigher alseer imandt onder haerlieden soude snn, ende dat het met segghen niet te doen en was; terwtflent warender al 'aen dien w«n gestelt die begonden al te segghen dat men Heer een eerlyck man was. Rij mackten die wijven soo droncken dat het een wonder om sien was, en men hoorde niet als eer en deught van dien man spreken.

Gisteren tot Vlissinghe sn'nde wasser een adviesjacht aengekomen waeronder alle van men Heer Banckaerts volck was, die medebrochten dat men Heer Banckaert aen boordt van men Heer de Ruyter was geweest ende aen boordt komende seyde: mannen ick kan niet langer swijghen, den vrede met Engelandt is soo veel als gesloten, waerover groote blijschap in de vloote bethoont wierdt; ende alsoo ick noch tiïts genoch hadde ben van Vlissinghe langhs Rammekens naer Middelborgh gekomen, ende gelijck de companie van men Heer Vrybergen daer van Donderdagh al geleghen heeft, en keunisse hebbende aen eenen sekeren Heere vraeghde mn'naer wat nieus, soo hebbe ick hem het bovenschreven verhaelt, vraeghden mij oock ofte ickniet en wiste ofte gehoordt en hadde waer dat de Oost Indie vaerders laghen, seyde dat ick gehoordt hadde datter eenighe in Bergen in Noreweghen ingeloopen waren. Neen seyde luj, ick heb tydinghe dat se in onse vloodt van men Heer de Ruyter gearresteert ligghen die se niet eer en -al laeten gaen voor dat se hem geit senden om het volck te betaelen; sende oock dat se herdt geslaghen hadden tegens de Fransse, soodat hij seer verwondert stondt dat ick hem seyde (want hn hadt mü gevraeght ot er geen gequeste volckeren aen land gebrocht en waren) dat ick daer tot Vlissinghe nochte tot Middelborgh niet van gehoordt en hadde; wat daer van wesen sal sal den tüdt leeren.

74. NIEUWSBERICHT UIT AMSTERDAM, 16 Juli 1672 i).

De actiën waren gisterenavond in de comparitie williger en tot 296. Men segt een Engels oorlogschip op de Haaks zoude zün gebleven. En na ik verstae soude de instructie van den luytenant-admirael de Ruyter luyden om de Engelse vloot niet aen te tasten, tensn datse

1) R. S. — Extranea n°. 17. - Ongeteekend.

Sluiten