Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,84. HUNEKEN AAN DEN RAAD VAN LTJBECK, 13 Aug. 1672 i).

De Engelsche vloot verneemt men niet meer op dese cust, sulcks dat de vreese die men hadde dat de Engelschen de Oost Indische retourschepen voor Delfziel op de riviere souden attaqueren, over is, ende ondertusschen gewint men tijd om de voorsz. schepen te ontladen. De vloot van desen Staet moet jegenwoordich voor de Eems wesen, vermits deselve voorleden Dingsdagh voorby Texel is gepasseert, en sedert voor de windt gehad heeft. De Heer de Ruyter heeft ordre om aan de Engelschen hataille te leveren; indien hy daertoe avantagie siet, nietjegenstaende het advys van de gedeputeerden van Zeeland, die nochal gelooven dat Engeland sich in faveur van den Heere Prince van Oranien van Vranckrnck sal detacheren, en dat men derhalve de gemoederen van de Engelschen behoort een weinich te menageren en niet noch meer te verbitteren.

85. NIEUWSBERICHT UIT AMSTERDAM, 13 Aug. 1672

De opinie van onse negotianten en inwoonders is seer verdeelt; den eenen meent dat wij het wel staende sullen honden ende alle gedreigde onheilen te boven comen; andere dat het onmogelijk is, considererende de kleine macht die wij hebben, verloop van financiën, geen negotie, oneenicheyt int landt, ende de weinige militie die der is, sonder eenige ordre off discipline.

86. NIEUWSBERICHT UIT AMSTERDAM, 14 Aug. 1672 *).

De Prins soude morgen ten 7 uren vertrecken van hier op Haarlem; hij heeft in de Vroedschap sessie gehadt en gepresideert; soude gedeclineert henben 't geen Borgemeesteren wegen den stant des oorlogs hierontrent hebben voorgeslagen, maer contrarie versocht de soldaeten die hier sijn en hierontrent, als Mnyden, Weesp, etc; dat een leger wilde formeeren en die avenues by de borgers van de Hollandsche steden laeten besetten; furnissement van geit en wapenen, alle 't welk niet seer smaekelijk is.

87. BARON DE W. AAN ARLINGTON, 14 Aug. 1672 »). I send this by an express to my lady Abbess of Gand to be safely

1) Archief-Lubeck. — Uit den Haag. — Huneken was daar gevestigd als agent der Hanzesteden sedert 6 Juli 1669. — Al zijne dépêches zijn in het Nederlandsch.

2) R. S. — Extranea n°. 17. — Ongeteekend.

3) R. O., Holland 191. — Uit Veere. — Geteekend: B. de W.; in dorso: „Baron de W."

Sluiten