Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

thienduysent mau gaen behalven uyt Duynkercken de Engelsche onder den Eertoch van Monmouth en 2000 Fransche daerbij komende, dan het volck dat uytte vloot van den Hertoch van Yorcke sal aen lant geset werden, welckers vloot in Bexlington bay in de noort van Engelant versch water ingenomen hebbende alle dach hier in de revier verwacht werd om eerstelick alle nootsackelicke victaille ende proviant daer gereet leggende in te nemen, en dan Prins Rupert met syn bijhebbende volck en schepen van oorloge to convoyeren ende 't voorsz. dessein t'assisteren ende te helpen executeren. U Hoocheit gelieve alsnoch wel intyts op zyn hoede te sün ende alle noodige voorsienicheit ten spoedichsten te doen langs de Hollantsche zeekusten soo van voetvolck, ruyterie, canon en andere nootsaeckelicheden. Ick recommandere U Hoocheit de Hollantsche zeekant int generael, maer voornamentlick den Briel, Helvoetsluys, de eylanden van de Voorn en Goeree die de swaerste ende grootste attaques sullen lijden in cas van succes. Ingenieurs gaender oock mede om dateliek met de schop in de aerde te wercken, nevens de veltstuckxkens met de noodige paerden daertoe, maer niet meer voor, alsnoch als de compagnie rujjters van Sir Eduart Breth. Het regiment van de coronel Jóhns te peerde en sal niet geembarqueert werden als geordonneert is geweest. Nevens alle voorsienicheit ende defeutie die U Hoocheit te lande doen kan dunckt mij onder correctie dat daer benevens die de secuerste wesen sal dat U Hoocheit desselfs vloot soo sterck als mogelick is ende naer behoren wel versien soo van volck, kruyt als andersints ging leggen op de wacht tusschenbeyde daer de Engelsche vloot moet passeren om deselve t'ontmoeten ende vigoureuselick t'attaqueren ende daerdoor 't landen te prevenieren. Ü Hoocheit gelieve alsnoch verdacht te snn dat de Fransche soo haest vernemende oft hoorende d'Engelsche 'attaques aen de zeekant alsdan U Hoocheit met alle macht ende gewelt oock aen haere sn'de sullen attaqueren. Indien U Hoocheit dit geluck van God hebben mach van desen grooten ruineusen slach te kunnen pareren en af keeren soo sal men hier voor Kersmis groote verandering hebben, en alsdan zal U Hoocheit vrij betere ende gantsch andere conditiën maken als nu die immers al te schandaleus sijn, ende U Hoocheit sal de grootste danck van werelt hebben. Ick sal God bidden dat Hy U Hoocheit wil bewaren aen ziel en lichaem ende dat Hn" in desen U Hoocheit wil geluckich maken en croonen met victorie tegens alle desselfs vyanden soo van binnen als van buyten. Amen.

95. LODEWIJK XIV AAN CHATEAUKENATJT, 29 Aug. 1672 »)i [Bevel tot terugkeer naar Cadix], ayant advis certain que les galions de

1) A. N., Marine bs 17. — Uit St. Germain.

Sluiten