Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een élan van vlammende verontwaardiging schreef hij een open brief aan den agent der bank in Frankrijk en smeet de beschuldiging, als zou hij zijn pen verkocht hebben aan Calonne, met kracht van argumenten van zich af.

Henriëtte Amélie leefde in alles mede: het visioen van rust schoof gansch weg achter de woelige werkelijkheid.

Enkele dagen nadat de brochure verschenen was — de open brief nog nauw geschreven — stoof de Mirabeau zijn werkkamer binnen met bleek vertrokken gelaat en vonkende oogen.

Henriëtte sprong ontsteld op, liep op hem toe.

Nog vóór zij iets gevraagd had, barstte zijn laaiende drift uit.

„Calonne, die schurk, heeft mijn brochure in beslag doen nemen!" schreeuwde hij, zijn gebalde vuisten omhoog.

„En hij zelf..." waagde Henriëtte.

„Gaf mij de opdracht V* smaalde de Mirabeau. „Maar hij wil er de verantwoordelijkheid niet voor dragen. En nu men zijn naam noemt, speelt hij de onwetende. Misschien heeft hij

Sluiten