Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op Napoleon en was een verwoede vijand van de katholieken. Al zijn idealen vielen samen met zijn belangen, instinctief. Byron's eerste speech in het Hoogerhuis was een hartstochtelijk pleidooi voor de arme wevers in Nottingham, die altijd door maar opgehangen werden, omdat ze in honger en wanhoop de nieuwe machines, de „brooddieven", vernield hadden — zijn tweede pleidooi was voor de emancipatie der katholieken, die in geen enkel openbaar ambt benoembaar waren en daar nog uitgesloten bleven, waar zelfs voor dissenters de mogelijkheid van dispensatie bestond. Byron's idealen waren van zijn belangen volkomen gescheiden. Scott was „Christen" en jager — twee dingen, die volkomen bij elkaar passen — Byron „atheïst" (pantheïst) en vegetariër — twee dingen die eveneens bij elkaar passen; Scott voelde zich Schot, voelde zich een met zijn „clan", met zijn „tribe" — Byron voelde zich uitsluitend mensch. Voor Scott was de natuur in de eerste plaats een decor, de achtergrond voor zijn historische romans, die aan hun nationalistischen geest hun ongeëvenaard succes danken bij een publiek, 'twelk voor het element van wezenlijk natuurgevoel even onvatbaar was als voor de natuurpoëzie van de Lake-School en de natuur-aanbidding van Byron en SheUy. Alles aan en in Scott is maatschappelijk — het totaal ontbreken van wijsgeerig-bistorisch inzicht past daarbij volkomen, daar de wijze immers, in herkenning en opheffing, een voortdurende bedreiging is voor de maatschappij. Scott zag de natuur als een regisseur en begreep de historie als een antiquair. Met welk een ergernis vermeldt Hebbel in zijn dagboek Scort's definitie van wat historie „moet zijn"!

De egocentrische komt nimmer uit het centrum, dat zijn kleine „ego" is—Walter Scott's zoogenaamde Middeleeuwers zijn dus geïdealiseerde Engelsche protestanten uit de negen-

Sluiten