Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Restauratie die verdediging voordeel, eer en gewin heeft opgebracht, terwijl Robespierre arm was, arm bleef en honderd-vijftig francs naliet bij zijn dood.

„Quand les enfants parlaient de gloire, on leur disait „Faites-vous prêtres". Quand ils parlaient d'ambition, „Faites voUs prêtres" — d'espérance, d'amour, de force, de vie „Faites vous prêtres"."

Zoo scherp en sober heeft De Musset de razernij van. ambitie en hebzucht van de Kerk tusschen Concordaat en Juli-Revolutie gekarakteriseerd, maar zoo konden het dejonge dichters, de tijdgenooten niet, althans niet dadelijk zien. Wel later, als ze realiseeren wat de „bloem van den Franschen adel" in Frankrijk komt doen, hoe volkomen het Fransche volk buiten het herstel der monarchie staat — van elke vijftig toeschouwers bij den intocht van Lodewijk XVIII waren er geen twee, vertelt Béranger, die de familierelatie tusschen hem en Lodewijk XVI kenden —— en in welke mate dan ook de Bourbons hun herstel als een persoonlijken triomf beschouwen en vieren met de naïeve schaamteloosheid van lieden, die een rol moeten vervullen, welke ze niet meer begrijpen, daar ze gewelddadig ingaat tegen den geest van den tijd.

Maar de dichters bezongen van dit alles de „poëzie", afkeerig als ze waren van „rAstre glacial de la Raison",. daar ze eens-voor-al intellectualisme met liberalisme, republikanisme hadden vereenzelvigd.

Victor Hugo roept tot de Engelen in den Hemel, als den Koning een zoon is geboren „Courbez vous, c'est un Roi"! — en toen Karei X met ernstig gelaat, vergezeld van de.voornaamste Parijsche dokters de hospitalen bezocht om door handoplegging dè zieken te genezen — van ouds een privilegie, symbool hunner goddelijkheid, van de Fransche-

Sluiten