Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En als om voor dit aan zuiver Begrip zoo misdeelde geslacht de verwarring nog te vermeerderen, waren er dan de tot propagandistische doeleinden opzettelijk, dan wel in zelfmisleiding en opwinding argeloos-weg aan de „overwinning van het Proletariaat» vastgeknoopte rooskleurige utopieën, ontleend aan de oude ideologie en terminologie van net indhndualistische gevoels-socialisme en daarmee dan ook volkomen in harmonie. Want al is het op zich zelf niet redelijk, de menscheUjke volmaking te verwachten - daar het onvolmaakte, in den letterlijken zin, het gebrokene juist

rTT" Stand h0Udt ~het * wel redelijk, eenmaal de mogehjkheid verondersteld, aan de vervulling ervan de heerlijkste verwachtingen vast te knoopen, doch het gansche corps van collectivistisch-socialistische theologen is er met alle vernuft en subtiliteit nog nimmer m geslaagd het verband tusschen de verwerkelijking van alle Marxistische 2 ^ u *" Cn dC v«neerdering van menschelijk geluk, de verhoogmg van het algemeen zedelijk gehalte bloot te leggen En het eigenaardige is, dat het echte partij-sociabsmedit alles ook eigenlijk niet meer bedoelt en tegelijkertijd *elf met weet, dat ze het eigenlijk niet bedoelt, zooiat het de utopieën van het oude socialisme met zich meesleept als iets, dat m zijn eigen organisme absoluut niet meer past zonder het zelf te merken.

«fo,3!1*8 •2ijn dC g*eSteSVruchten van een geslacht, dat van Plato met meer wilde weten, en we herinneren in dit verband aan onze vergelijking in het eerste gedeelte van tl™* tUSSChen Morus' "Utopia" en PW. „Staat". Plato onderstelde tot zijn oogmerk een geslacht van filosofen, maar koestert zelfs van die menschen nog gematigder verwachtingen dan Morus koestert van zi^onnoofele Utopiers, die zich alleen in uiterlijke dingen, in „productiewijzen en rnaatsclappij-inrichting van gewone lieden onder-

PrometkeMS. 43

Sluiten