Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaststelling- van een fundamenteele waarheid — relatief en wankel ten opzichte van wat „voor" en wat „tegen" kan heeten — onwrikbaar en absoluut ten opzichte van de ülusie eener derde mogelijkheid. Het „In twijfel onthoud U" is een misleiding, een niet te vervullen raad. Onthouding is onmogelijk en wie „blanco" stemt oefent op den uitslag hetzelfde resultaat als hij die „voor" of „tegen" stemt, bij schuift alleen zijn rechtmatig aandeel in de gemeenschappehjke aansprakelijkheid het toeval op den hals en vleit zich bovendien met een wijsheid, met een onpartijdigheid, die niet meer is dan schijn!

Al het sarcasme, dat de Humorist legt in de alleenspraak van Robespierre, valt aldus op hem zelf terug. De „ligne mince inflexible" is een fictie, zeer zeker, „goed" en „kwaad" vallen niet door zulk een lijn te scheiden, het kwaad dat tegelijk „goed" is en het goed dat tegelijk „kwaad" is golven en vloeien daar overheen ineen — maar vleit zich met de Humorist evenzeer met een „ligne mince, inflexible", de derde mogelijkheid^ vanwaar hij naar links en naar rechts eenzijdigheid, verblinding, fanatisme aanschouwt, nuttelooze strijd, verkwiste energie, Prometheus die zich het hoofd te pletter loopt tegen een Jupiter, die de emanatie van zijn eigen levenswil is, de andere zijde van zijn eigen Ik - en „Jupiter", die het voortgaan der wereld wil keeren in halsstarrig conservatisme, als iemand, die zijn duim drukt op

het spongat van een vat gistenden wijn

Galsworthy, de Engelsche schrijver, de naaste geestverwant van Anatole France, dien wij kennen, heeft de metaphoor van de „ligne mince, inflexible" schier letterlijk in eert van zijn boeken gebezigd - en er is iets zeer treffends en verrassends in die coïncidentie

In de voorrede van „The Island Pharisees" beschrijft hijop inderdaad voortreffelijke, geestige wijze hoe de'„Oosmic

Prwnetkeus. 45

Sluiten