Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENDE HOOFDSTUK.

i.

Met ernst en bezorgdheid las Annemarie een papier, dat zg in de bus had gevonden.

Aan de onders der leerlingen der Aecademie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam.

Wij durven er ons van overtuigd houden, dat het door U, evenals door elk rechtgeaard inwoner onzer stad en door ons, zal worden betreurd, dat de wanordelijkheden, waarvan onze stad deze week het tooneel was, hunnen oorsprong en vervolg vonden in de leerlingen der Academie. Zbn er jongelieden, waarvan met grond te verwachten is, dat zij zich van dergelnke ongeoorloofde en strafbare daden zouden onthouden, dan zijn zij het. . ...

Aan hen toch wordt aan deze instelling, tegen eene kleine tegemoetkoming in de zeer aanzienlijke kosten, die daarvoor in onderscheidene wijze worden bijeengebracht, door de geachtste en kundigste mannen dezer stad, na hunne afgelegde dagtaak, het kostelijkste onderwijs gegeven in de verschillende vakken, waardoor zij knappe en kundige leden der maatschappij, verzorgers van goede en wellicht van oude en afgewerkte ouders kunnen worden. .

De meeste belangstelling in hun tegenwoordig en toekomstig lot wordt daarbij door allen, aan wie de zorg voor hunne opvoeding is toevertrouwd, aan den dag gelegd.

Sluiten