Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

viel Cornélie'tje haar dan lachend om den hals, en riep: Hebt u zoo'n haast om van me af te komen, tantetje? Nn, maar ik niet, hoor! Ik heb 't hier veel te goed bij u beidjes in 't warme nestje, ik wil er vooreerst nog niet uit.

En zij geloofde haar, — o, God, zij had haar geloofd.

Een vreemde machteloosheid doorsloop haar leden; de luchtige, blijde vroolijkheid viel van haar af, en het een koude onheimelijkheid na. Maar neen, dat... dat kon toch niet! zóo plotseling, zóo onverwacht... dat kon toch niet van hem, dien zij zóo vol vertrouwen hadden welkom geheeten...

En Keetje ging argeloos voort:

— Ik zeg hier tegen m'n zuster: Aagje, zeg ik, we beleven op 't oogenblik 'n stukje geschiedenis, daarom zal ik alles goed bewaren, wat op deze zaak betrekking heeft; hier heb ik de bekendmaking van de burgemeester:

Bekendmaking aan de medeburgers! Gedurende eenige avonden hebben er oploopen en volksverzamelingen plaats gehad, waardoor de openbare orde wordt verstoord.

De burgemeester behoort, ingevolge de wet, dergelijke wanordelijkheden te keeren, en daartoe maatregelen te nemen. Medeburgers!

De burgerij van Botterdam heeft zich steeds door een goeden en ordeljjken geest onderscheiden. De Burgemeester vertrouwt, dat de burgerij denzelfden geest ook nu door haar gedrag aan den dag zal leggen, en zal willen medewerken om de rust en orde te bewaren.

Hij maant u bij dezen aan, om aan die volksoploop en, samenscholingen of andere wanordelijkheden geen deel te nemen, en vertrouwt op uwe welwillendheid...

Sluiten