Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van overtuigd geweest, dat zij nog eens voor den dag zou komen met een van die patriciërszoontjes, voor wie hij een haat voelde als voor niets anders in zijn leven. Hij had er bij voorbaat al in berust; en daar hij nooit bizonder veel om Cornélie had gegeven, had hem de gedachte niet veel gekost, dat hij en zij wel eerlang geheel vreemd tegenover elkander zouden staan.

Maar zóo als de zaken mi liepen, vond hij het uitstekend. En hij behandelde Cornélie er vriendelijker en belangstellender om, dan hij ooit had gedaan.

Als hij het was geweest, nu, dan zou hij korte metten met die oude dames hebben gemaakt. Hij zou hebben gezegd, dat zij zeer zeker niet christelijk handelden, wanneer zij „betaling" eisch ten, voor wat zij aan een arm kind hadden gedaan. Dat zij een groot aantal jaren Cornélie's liefde en toewijding hadden genoten, maar dat zij verder nu niet van haar mochten eischen, dat zij haar heele leven aan hen opofferen zou. Om de „weldaden", die zjj haar bewezen hadden, had niemand hun gevraagd; zjj handelden zoo om een tweeledig doel; ten eerste wisten zjj wel, een gelukkiger leven te zullen krijgen, wanneer zij het kleine meisje in huis hadden, — en dan voelden zij héél duidelijk, dat zij veel goed te maken hadden aan hun broer, dien zij lange, lange jaren schandelijk hadden veronachtzaamd. En waarom? omdat hjj den moed had gehad, zjjn liefde trouw te blijven.

O, die bekrompenheid, dat hangen aan con-

Sluiten