Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwijgen nietwaar, zei Fré kort, en de oppasser trok zich terug.

Annie was voor het hoofd van 't paard gaan staan; zag in de schrandere oogen'; legde toen, even, haar wang tegen den drogen, trillenden neus. En ze moest eensklaps denken aan den stal op De Groote Brink, aan Carl en Thor en aan Bert den koetsier, en aan grootma ...' Een snik schokte op in haar borst, zoodat Fré, die dicht bij haar stond en aan zijn handschoen morrelde, verbaasd even opzag.

— Wat is er ? fronste hij de wenkbrauwen.

Zij zag hem aan „met den blik van een aangeschoten hert"... moest hij later altijd terug denken — en toonloos fluisterde ze: — Waarom ben je toch zoo?

Nog dieper trokken zich de rimpels onder zijn wat naar achteren geschoven uniformpet: — ... ben je „zoo", „zoo" ... hóe? vroeg hij knorrig. f|9

—> Zoo anders dan vroeger... zeide zij mat.

Driftig klapte hij het paard op de flank. ■— Maar mijn got, ik heb je toch al zoo dikwijls gezegd dat ik niet anders bén; als jij me in den laatsten tijd maar niet telkens behandelde als... als 'n... Geloof dan toch dat het alleen jou verbeelding is, die me anders ziet dan ik altijd geweest ben...

— Is het soms óók verbeelding, dat je telkens verhindering hebt, en dat je nu... wilde het haar smalend naar de lippen dringen; maar hij keerde zich af, want moeder kwam aan, trok met haar lach hem naar zich toe, in den kring van van Halsteren, van den Honert, Feltz ...

— Zeg, mon cher I 'k moet je hulp inroepen: van den Honert bezweert me op Flora in te zetten en hier je vriend van Halsteren raadt me met hetzelfde vuur Favorite aan. Entre ces deux.... Zeg jij me nu eens wat ik doen moet 1

Zij lachte haar witte tanden bloot in den wat grooten mond, waaromheen spotflitsjes trilden: „een triomfant-mooie vrouw met 'r air gamin", dacht van Hemert. „Maar zonder veel geest en veel meer koel-berekenend dan Annie".

Iets van schaamte en onwil troebelde in hem om Annie en hare woorden van straks. Zij trad nu ook in den kring; de heeren groetten; men verliet het paddock om naar de tribune te gaan, daar het eerste nummer werd voorgehangen.

— Ik geloof dat je wijs doet nóch op Favorite te zetten noch op Flora; Favorite is laatst in Bussum gedlsquahflceerd en Flora verliest te veel afstand aan de bochten, 'k heb 't al vaak opgemerkt, zei Fré wat gemelijk.

— Zet u op Lady Clarck, mevrouw; da's een magniflque

Sluiten