Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaren van den wereldoorlog schijnt b.v, de ontwikkeling en uitbreiding van het klasse-bewustzijn der Duitsche arbeiders niet alleen stil te staan, verstard te zijn, doch schijnt er zelfs een inkrimping, verschrompeling op groote schaal plaats te vinden. Het is, alsof daar, gelijk elders, de proletarische klasse-gevoelens bedolven zijn onder een laag van een anderen bewustzijnsinhoud. De NovemberRevolutie, voorafgegaan door duidelijke voorteekenen, is de stoot die de ontwikkeling weer in gang zet. En van dat oogenblik af neemt zij een tempo aan, dat onvergelijkelijk sneller is dan vóór den oorlog, wat niet wil zeggen, dat de ontwikkeling gelijkmatig of in een rechte lijn zich beweegt. De partij-verschuivingen en differentieeringen, die in Duitschland sinds de November-Revolutie zich hebben voltrokken, zijn niets anders dan eene der vormen, waarin zich de bewustzijnsverschuivingen der klassen manifesteeren.

Wij verwijzen den lezer, die overigens belang stelt in het thema der verhouding van klasse en partij naar de reeds geciteerde brochure, en daar gemaakte opmerkingen alsmede de aangehaalde literatuur.

Wij meenen in dit korte bestek met het bovenstaande te kunnen volstaan. Het was ons doel niet een pleidooi te leveren vóór den klassenstrijd. Men pleit evenmin voor een storm, een vulkanische uitbarsting of stroomingen in de Oceanen. Men kan deze natuurverschijnselen hoogstens omschrijven en beschrijven. Wie zou dengene ernstig nemen, die ze zöu willen loochenen ?

Sluiten