Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maand, worden door den assistent steeds persoonlijk aan de koelies gedaan. za&BHh

Nauwkeurig wordt door hem hiervan boek gehouden, zoor der dat de tandil of mandoer zich daarmede maar eenigszins heeft te bemoeien. Ook moet een assistent ten deze opletten, dat de koelie zijn loon of voorschot daarop wel in handen krijgt en dit niet door den mandoer of tandil onder eenig voorwendsel, al dan niet gegrond, dat de koelie bij hem schuld heeft, wordt opgestreken.

Bij overlijden van een contract-koelie, of bij wegdrossen van de onderneming, iets wat nogal eens pleegt voor te komen, draagt niet de tandil of mandoer door het oninbaar worden der uitstaande schuld, het verlies, maar de onderneming zelve.

Een beleidvol beheer, gepaard aan een geregelde controle, kunnen natuurlijk hierop een grooten invloed ten goede uitoefenen. Uit het voorafgaande blijkt dus duidelijk, dat een contract-koelie een geheel andere plaats op de onderneming inneemt, dan een vrije arbeider en dat hij eensdeels door het werk, dat hem wordt opgedragen, anderdeels door zijn geldelijke verplichtingen aan de onderneming, dagelijks dient te worden nagegaan. hjaafe

Wanneer men uit het voorgaande de gevolgtrekking zou maken, dat het toch maar beter en voordeeliger zou zijn om met vrije koelies in stede van met contractanten te werken, dan dient hiertegen te worden aangevoerd, dat de ervaring op Deli heeft geleerd, dat zulks het karakter van den oosterling en de behoeften der cultuur in aanmerking genomen, met te groote bezwaren zou gepaard gaan. Wil de tabakscultuur ter Oostkust van Sumatra op de hoogte olijven,

3

Sluiten