Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In zulke gevallen dient dan krachtig te worden ingegrepen, de raddraaiers moeten bijtijds worden opgepakt en naar den magistraat ter bestraffing worden opgezonden, waardoor het geheele complot gewoonlijk uit elkaar spat en de overige samenzweerders weder rustige tabakplantende koelies worden. Een dergelijke, hoewel niet zoo omvangrijke post, bekleedt de Javaansche Hoofdmandoer, daar een Javaan niet zulk een aartssamenzweerder is als een Chinees en zij ook numeriek in de minderheid zijn, heeft niet eens elke onderneming een dergelijken functionaris. In ieder geval is hij niet zoo'n persoon van gewicht als zijn Chineesche collega.

Een hoofdtandil en hoofdmandoer hebben meer rechtstreeks met den administrateur te doen; de kleine tandils en mandoers staan onmiddellijk onder den assistent.

Zooals wij zagen, zijn zij voor de rust en orde in hun kongsi verantwoordelijk, moeten niet alleen de orders aan hun koelies in het Chineesch of Javaansch overbrengen, maar daarbij zorgen, dat deze uitgevoerd worden. Indien er koelies zijn die, hetzij uit luiheid, hetzij uit onwil, de bevelen niet opvolgen, moeten zij deze lieden den assistent aanwijzen, opdat hij maatregelen nemen kan.

In overleg met de beide hoofddignitarissen worden de • kleine tandils en mandoers door den administrateur aangesteld.

Als schakel tusschen werkvolk en assistent dagelijks levende en omgaande met hunne koelies, zijn zij als het ware de vader van hun kongsi. Het is daarom van het grootste belang, dat het lieden zijn, op wie een planter ten volle vertrouwen kan, maar die eveneens goed met hun volk kunnen omgaan en voor wie dit het noodige ontzag heeft.

Sluiten