Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD

Na het overlijden van mijn Vader deelden vrienden en leerlingen mij mede, dat er onder de lezers der „Paedagogische" en „Ethische Fragmenten" velen waren, die den Overledene in zijne werkzaamheid als Hoofdredacteur van „Het Nieuws van den Dag" hadden gevolgd, en er prijs op stelden eene bloemlezing zijner hoofdartikelen ih dat blad te bezitten. Dit gaf mij aanleiding twee bundels herdrukken uit te geven, waartoe H.H. Commissarissen en Directeur van „Het Nieuws van den Dag" gaarne hunne medewerking verleend hebben.

Bij het doen eener keuze ontbraken mij helaas! bepaalde aanwijzingen. Het denkbeeld eener uitgave van de verzamelde hoofdartikelen heeft tijdens het Hoofdredacteurschap nimmer een vasten vorm gehad, en is na de benoeming tot Hoogleeraar op den achtergrond, gekomen. In deze bundels zijn de artikelen opgenomen wélke, blijkens brieven van instemming, indertijd het meest belangstelling wekten. De volgorde is chronologisch. De opstellen welke in hun geheel over personen of indertijd actueele omstandigheden handelen, zijn achterwege gebleven, terwijl ook in de hier aangeboden artikelen een enkele volzin die op indertijd actueele omstandigheden betrekking heeft, is weggelaten. In de meening

Sluiten